Német nyelvtani magyarázók

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Birtoklás

1. Igével:

 • haben (+A)
  • Ich habe einen ball. (Van egy labdám.)
 •  gehören (+D)
  • Das Auto gehört dem Vater. (Az autó az apáé.)

2. Birtokos szerkezettel:

Használata: ’valakinek a valamije’

Birtokos szerkezet tagjai: birtok + birtokos

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Szórend:

Német nyelv Magyar nyelv
Jellemzően:

1.                     2.

birtok  +  birtokos 

die Katze des Schülers

(a birtokos mindig birtokos esetben áll)

De:

1.                  2.

birtokos + birtok

Peters  Auto

Péter autója

Jellemzően:

2.                    2.

birtokos + birtok

a tanuló macskája

1.                  2.

 birtok  +  birtokos

(a szülei Péternek)

A birtokost kifejezheted:

1. Von+Dativval (többes számú főnév névelő nélkül, anyagnév névelő nélkül, tulajdonnév)

 • die Bücher von Kindern (többes számú főnév névelő nélkül)
 • die Duft von Rotwein (anyagnév névelő nélkül)
 • das Auto von Peter (tulajdonnév)

2. Birtokos esettel

 • das Fenster des Hauses

3. s végződéssel tulajdonneveknél

 • a) Peters Auto
 • b) das Auto Peters

Szerző: Novák Katalin

Célhatározói mellékmondat

Ich gehe zum Großvater, _____ ihm bei den Gartenarbeiten ______ helfen.

Celhatarozoi_mellekmondat_1

Hogy kezdjem el?

1. lépés: A magyar nyelvben értsd meg az alárendelő célhatározói mellékmondatot:

MONDAT

nyilak-2.2

egyszerű összetett

nyilak-3

alárendelő mellérendelő
 • alanyi
 • állítmányi
 • tárgyi
 • határozói – célhatározói
 • jelzői
 • kapcsolatos
 • ellentétes
 • választó
 • következtető
 • magyarázó

2. lépés: Állapítsd meg a  fő- és mellékmondatot (a mellékmondat élén kötőszó áll)!

Azért megyek a nagypapához, hogy segítsek neki a kerti munkákban.
 ↓   ↓  
főmondat  kötőszó mellékmondat

3. lépés: Kérdezz a főmondattal a mellékmondatra (a mellékmondat legyen a válasz)!

Miért / Mi célból megyek a nagyapához?- Azért / Abból a célból, hogy segítsek neki a kerti munkákban.

4. lépés: A kérdő-,ill. utalószó segítségével azonosíthatod a  célhatározói alárendelő mondatot:

miért / mi célból …. azért / a célból = célhatározó (A, Hcél)

5. lépés: Döntsd el, hogy melyik szerkezetet használod (um … zu + Infinitív vagy damit + KATI szórend)!

 

 Jegyezd meg!

a/ Ha az összetett mondat két tagmondatának alanya azonos, akkor az um … zu+Infinitiv szerkezetet,

b/ ha a két tagmondat alanya különbözik, akkor a damit + KATI szerkezetet használjuk. (A damit + KATI szerkezet grammatikailag helyes azonos alanyok esetén is, de használata nem jellemző.)

a/

(Én) veszek egy könyvet, hogy (én) elolvassam azt.

 A két tagmondat alanya azonos: én veszem a könyvet, és én olvasom el a könyvet.

Az um … zu + Infinitiv szerkezetet használom:

Ich kaufe ein Buch, um es zu lesen.

b/

(Én) adok neked egy könyvet, hogy (te) elolvasd azt.

A két tagmondat alanya különböző: én adom a könyvet, és te olvasod el.

Ich gebe dir ein Buch, damit du es liest.

·

Módbeli segédigék a célhatározói mellékmondatokban

1.  A célhatározói mondatok jelentése megegyezik a sollen és a wollen módbeli segédigékkel, ezért ezek nem használhatók a mondatokban.

Er lernt viel, um gute Noten zu bekommen. – Sokat tanul, hogy jó jegyeket kapjon (weil er gute Noten bekommen will).

2.  A können módbeli segédige használható a célhatározói mellékmondatokban.

Der Junge lernt Fremdsprachen, um mit den Ausländern sprechen zu können. – A fiú idegen nyelveket tanul, hogy tudjon beszélni a külföldiekkel.

·

A mellékmondatok sorrendje

 Az alárendelő összetett mondatok egy főmondatból és egy (vagy több) mellékmondatból állnak. A főmondat és mellékmondat sorrendje felcserélhető.

Der Vater arbeitet viel, um viel Geld zu verdienen.
Névtelen-4 Névtelen-4
1. főmondat 2. mellékmondat
Um viel Geld zu verdienen, der Vater arbeitet viel.
Névtelen-4 Névtelen-4
1. mellékmondat 2. főmondat

 Szerző: Novák Katalin

Es gibt

Az ’es’ személytelen névmás funkciója Személytelen szerkezetek Es gibt

Névmások

Névmások: névszók helyett álló szavak (névszók: főnév, melléknév, számnév)

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

A névmások fajtái:

a/ személyes névmás       
E/1. ich
E/2. du
E/3. er
E/3. sie
E/3. es 

  személyes névmás személytelen névmás
  Das Kino ist schön. Es ist schön. Es blitzt.
b/ birtokos névmás 
c/ mutató névmás
d/ vonatkozó névmás
e/ visszaható névmás
f/ kölcsönös névmás
g/ kérdő névmás
h/ határozatlan névmás

·

1. Az ’es’ személytelen szerkezetek előfordulása

1.

es = alany

2.

es = toldalékszó (partikula) alany nélküli mondatokban

(csak a mondat első helyén!)

3.

es: szólásokban, kifejezésekben

a/ Es klopft an die Tür.

(az ige észlelést, érzékelést fejez ki: Kopognak az ajtón.)

a/ Es freut mich.

(az ige érzelmet, érzést fejez ki: Örülök.)

a/ (Mein Freund ist seit fünf Jahren  Direktor.)

Er hat es weit gebracht.

b/ Es blitzt.

(az ige természeti jelenségeket jelöl: Villámlik.)

b/ Es wurde den ganzen Tag gesungen.

(szenvedő (passiv), alany nélküli mondatokban: Egész nap énekeltek.)

De! Den ganzen Tag wurde gesungen. (ha a mondat első helyén kiemelt mondatrész áll)

b/ Es geht mir gut.
c/ Es ist fünf Uhr.

(időkifejezések: Öt óra van.)

Es ist drei Grad.

(hőmérséklet kifejezése: Három fok van.)

d/ Es gefällt mir hier.

(állandó szókapcsolatokban: Tetszik nekem itt.)

·

2. Az ’es gibt’ szerkezet

a/ Jelentése:

geben (= adni)

ich gebe = adok

(önmagában)

es gibt = van, létezik

(az ’es’ formális alannyal)

b/ Alakja:

 • csak E/3. (jelen + múlt idő): Hier gibt es ein Museum. Hier gab es ein Museum.
 • tárgyesetet vonz: In der Nähe gibt es einen Park.

·

c/ Használata: es gibt vagy sein?

Az ’es gibt’ szerkezetet akkor használjuk, ha valaminek a létét, létezését hangsúlyozzuk:

Gibt es im Dorf eine Apotheke? Van (létezik) a faluban gyógyszertár? (Van-e egyáltalán gyógyszertár a faluban?)

Wo ist die Apotheke Silbermöwe? Hol van az Ezüstsirály gyógyszertár? (Tudom, hogy van Ezüstsirály gyógyszertár, csak azt nem tudom, hogy hol van.)

·

Szerző: Novák Katalin

Felszólító mód (Der Imperativ)

Funkciója: kérés, felszólítás, parancs kifejezése

Képzése:

1. Gyenge és vegyes ragozású igék

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Egyes szám Többes szám
 E/2    (-e)     mach(e)!  T/1   -en wir   machen wir!
 T/2   -t,-et   macht!  T/2   -en Sie   machen Sie!
Névtelen-4 Névtelen-4
Tilos a személyes névmás használata Kötelező a személyes névmás használata

antworte! (E/1-ben kötelező az –e végződés, ha az igető -d, -t, -m, -n-re végződik)

­

2. Erős ragozású igék

Egyes szám Többes szám
E/2                  -e

 a/                   komm(e)!

 b/Umlaut     fahr(e)!

 c/Brechung  gib!

 T/1                   -en wir  

 a/                    kommen wir!

 b/ Umlaut     fahren wir!

 c/ Brechung  geben wir!

T/2                   -t,-et     

a/                     kommt!

b/ Umlaut      fahrt!   

c/ Brechung   gebt!

T/2                  -en Sie

 a/                    kommen Sie!

 b/ Umlaut     fahren Sie!

 c/ Brechung  geben Sie!

Névtelen-4 Névtelen-4
Tilos a személyes névmás  használata  Kötelező a személyes névmás használata 

3. sein, haben, werden

Egyes szám Többes szám
E/2 (-e) 

      sei!

      hab(e)!

      werde!

 T/1 -en wir  

       seien wir!

       haben wir!

       werden wir!

T/2   -t,-et  

         seid!

         habt!

         werdet!

 T/2 -en Sie 

        seien Sie!

        haben Sie!

        werden Sie!

Alakjai:

 • E/2, T/1, T/2, Sie (Önözés): Ld. a fenti táblázatokat!
 • E/1, E/3 – körülírással (sollen+főnévi igenév):

        Der Lehrer sagte, dass ich mehr lernen soll.

        Es ist schon spät. Sie soll gleich nach Hause gehen.

Egyéb kifejezési formái:

 • lassen (T/1)
 • főnévi igenév
 • módbeli segédigék (wollen, sollen, dürfen, müssen)
 • feltételes mód
 • kijelentő mód

4. Elváló igekötős igék

Macht die Bücher zu!

Névtelen-3

Keretes mondat: az ige az első, az igekötő az utolsó helyen áll.

Szerző: Novák Katalin

Feltételes mód

Múlt idő

Jelentése: -t/-tt volna

Használata: feltételes mód

Képzése: hätte/wäre+Partizip Perfekt

Ich hätte einen Brief geschrieben. (Írtam volna egy levelet.)

Ich wäre zu Hause geblieben. (Otthon maradtam volna.)

 • Haben/sein

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

haben

 kötöjelek2 + gehabt sein   kötöjelek2 +gewesen
ich hätte ich wäre
du hättest du wärest
er/sie/es hätte er/sie/es wäre
wir hätten wir wären
ihr hättet ihr wäret
sie/Sie hätten sie/Sie wären

Ich hätte Zeit gehabt. (Lett volna időm.)

Ich wäre zu Hause geblieben. (Otthon maradtam volna.)

·

Feltételes mellékmondatok

Kötőszók: wenn, falls, sofern (ha)+KATI

Szórend:

a) Kötőszóval:

Wenn

K

du

A

die Pizza

T

gegessen hättest,

I

wärest

I

du

A

nicht ins Restaurant gegangen.
1.  tagmondat 2. tagmondat
mellékmondati szórend + fordított szórend
(Ha megetted volna a pizzát, nem mentél volna étterembe.)

Wenn du Geld gehabt hättest, hättest du das neue Fahrrad kaufen.

(Ha lett volna pénzed, megvetted volna az új biciklit.)

 Wenn du zu Hause gewesen wärest, hätte ich dich gestern besucht.

(Ha otthon lettél volna, tegnap meglátogattalak volna.)

·

b) Kötőszóval nélkül:

Hättest

I

du

A

die Pizza  gegessen, wärest

I

du

A

nicht ins Restaurant gegangen.
fordított szórend        + fordított szórend

(Ha megetted volna a pizzát, nem mentél volna étterembe.)

·

Feltételes mód+módbeli segédige

Képzése, szórend:

 a.)  Főmondatban: egyenes vagy fordított szórend

Ich hätte früh nach Hause gehen können. (Korán hazamehettem volna.)

segédige (hätte): a PQP feltételes módja (hatte hätte), a ragozott ige helyén áll

főige (gehen): Infinitiv alakban (gehen), a mondat végén áll

módbeli segédige (können): Infinitiv alakban, a mondat legvégén áll

(főige+módbeli segédige=kettős Infinitiv)

Ha módbeli segédige van a mondatban, a segédige kizárólag a hätte lehet (wäre nem fordulhat elő!).

·

b.)  Mellékmondatban: mellékmondati szórend

Niemand hat mir gesagt, dass ich früh nach Hause hätte gehen können.

(Senki nem mondta, hogy korán hazamehettem volna.)

segédige (hätte): a kettős Infinitiv előtt áll

főige (gehen): Infinitiv alakban (gehen), a mondat végén áll

módbeli segédige (können): Infinitiv alakban, a mondat legvégén áll

(főige+módbeli segédige=kettős Infinitiv)

Ha módbeli segédige van a mondatban, a segédige kizárólag a hätte lehet (wäre nem fordulhat elő!).

·

Wenn ich viel hätte arbeiten müssen, hätte ich nicht so früh nach Hause gehen können.

(Ha sokat kellett volna dolgoznom, nem tudtam volna olyan korán hazamenni.)

·

Als ob / als wenn / als

(mintha)

Használata: összehasonlítás

Igemód: feltételes

a.) als ob / als wenn 

Szórend: KATI

Er tat so, als ob/als wenn er krank gewesen wäre.

(Úgy tett, mintha beteg lett volna.)

·

b.) als 

Szórend: fordított

Ohne Modalverb:  Er tat so, als wäre

I

er

A

krank gewesen.

(fordított szórend)

 (Úgy tett, mintha beteg lett volna.)
Mit Modalverb: Er tat so, als hätte

I

er

A

singen können.

(fordított szórend)

(Úgy tett, mintha tudott volna énekelni.)

·

Ohne dass / anstatt dass

(anélkül, hogy …, ahelyett, hogy …)

Igemód: feltételes

Szórend: KATI

Sie ging nach Hause, ohne dass sie Abschied genommen hätte.

(Hazament anélkül, hogy elbúcsúzott volna.)

Er arbeitete den ganzen Tag, anstatt dass er zum Arzt gegangen wäre.

(Egész nap dolgozott, ahelyett, hogy orvoshoz ment volna.)

·

Óhajtó mondat

Használata: kívánság, óhaj kifejezése

Szórend:

a) Kötőszóval: wenn+KATI

Wenn (kötőszó) + Alany + nur/doch + Többi mondatrész + Ige (feltételes módban)
Névtelen-4
’bárcsak’

·

Wenn ich

K+A

 doch/nur einen interessanten Brief bekommen

kötöjelek4

+T+

hätte!

I

(Bárcsak kaptam volna egy érdekes levelet!)

b) Kötőszó nélkül: fordított szórend

 Hätte ich

I+A 

nur/doch einen interessanten Brief bekommen!
(Bárcsak kaptam volna egy érdekes levelet!)

·

Óhajtó mondat+módbeli segédige

Szórend:

Kötőszóval:

Wenn ich doch/nur ins Kino hätte gehen können!

(Bárcsak elmehettem volna a moziba!)

Kötőszó nélkül:

Hätte ich doch/nur ins Kino gehen können!

(Bárcsak elmehettem volna a moziba!)

·

Szerző: Novák Katalin

Feltételes mód 2.

Jelen idő

Jelentése: -na/-ne/-ná/-né

Használata: feltételes mód

Képzése, formái:

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Feltételes mód

nyilak-3

Egyszerű igealakkal

Konjunktiv Präteritum

wäre, hätte

segédigék (sein, haben, werden, wissen+ módbeli segédigék)

Összetett igealakkal

würde + Infinitiv

ich würde gehen

igék (a segédigéken kívül)

Szabályos igék

(gyenge)

Konjunktiv (II) Präteritum

-t-  

ich machte

(ha félreérthető, a múlt idővel keverhető, akkor a würde-formát         használjuk)

Rendhagyó igék

(erős, vegyes)

Konjunktiv (II) Präteritum

e / a →  ä

ging       sähe

( a beszélt nyelvben ritkán használatos, helyette a würde-formát használjuk)

·

Ragozása:

a) Egyszerű igealakoknál:

 • Gyenge, erős, vegyes igék
  gyenge igék erős igék vegyes igék
ich lernte schriebe sähe kennte
du lerntest schriebest  sähest kenntest
er, sie, es lernte schriebe  sähe kennte
wir lernten schrieben sähen kennten
ihr lerntet schriebet  sähet kenntet
sie, Sie lernten schrieben  sähen kennten

·

 • Segédigék
  sein haben werden wissen
ich wäre hätte würde wüsste
du wärest hättest würdest wüsstest
er, sie, es wäre hätte würde wüsste
wir wären hätten würden wüssten
ihr wäret hättet würdet wüsstet
sie, Sie wären hätten würden wüssten

  können dürfen müssen sollen wollen mögen
ich könnte dürfte müsste sollte wollte chte
du könntest dürftest müsstest solltest wolltest chtest
er, sie, es könnte dürfte müsste sollte wollte chte
wir könnten dürften müssten sollten wollten chten
ihr könntet dürftet müsstet solltet wolltet chtet
sie. Sie könnten dürften müssten sollten wollten chten

·

b) Összetett igealakoknál:

ich würde … gehen
du würdest … gehen
er, sie, es würde … gehen
wir würden … gehen
ihr würdet … gehen
sie, Sie würden gehen

Ich würde dich besuchen, aber ich habe keine Zeit.

(Ich besuchte dich, aber ich habe keine Zeit.)

(Meglátogatnálak, de nincs időm.)

Ich müsste zum Arzt gehen, aber ich tanze lieber in der Disco.

(Orvoshoz kellene mennem, de én inkább a diszkóban táncolok.)

·

Feltételes mellékmondatok

Kötőszók: wenn, falls, sofern (ha)+KATI

Szórend:

a) Kötőszóval:

Wenn

K

du

A

lesen

T

würdest,

I

würdest

Á

du

A

dich nicht langweilen
kötöjelek4 kötöjelek4
1. tagmondat 2. tagmondat
mellékmondati szórend+fordított szórend
     (Ha olvasnál, nem unatkoznál.)

Ha az 1. tagmondatban KATI szórend van, akkor a második tagmondat fordított szórenddel (Á+A) kezdődik.

Wenn du krank wärest, würdest du nicht zum Strand gehen.

(Ha beteg lennél, nem mennél a strandra.)

Wenn ich Zeit hätte, würde ich einen Ausflug machen.

(Ha lenne időm, kirándulnék.)

·

b) Kötőszó nélkül:

Läsest

Á(I)

du,

A

würdest

Á(I)

du

A

dich nicht langweilen.
(fordított szórend+fordított szórend)

·

Feltételes mód+módbeli segédige

Wenn ich kein Geld hätte, könnte ich dir kein Geschenk kaufen.

(Ha nem lenne pénzem, nem tudnék neked ajándékot venni.)

Wenn ich am Nachmittag lernen wollte, müsste ich nach Hause gehen.

(Ha tanulni akarnék délután, haza kellene mennem.)

·

Als ob / als wenn / als

(mintha)

Használata: összehasonlításkor

Igemód: feltételes

a) als ob / als wenn:

Szórend: KATI

Er tut so, als ob / als wenn er sich für die Mathe interessieren würde.

(Úgy tesz, mintha érdeklődne a matematika iránt.)

b) als:

Szórend: fordított

Er tut so, als würde er sich für die Mathe interessieren.

·

Ohne dass / anstatt dass

(anélkül, hogy …, ahelyett, hogy …)

Igemód: feltételes (v. kijelentő)

Szórend: KATI

Sie geht nach Hause, ohne dass sie Abschied nehmen würde.

(Hazamegy, anélkül, hogy elbúcsúzna.)

Er arbeitet den ganzen Tag, anstatt dass er zum Arzt gehen würde.

(Egész nap dolgozik, ahelyett, hogy orvoshoz menne.)

·

Óhajtó mondat

Használata: kívánság, óhaj kifejezése

Szórend:

a) Kötőszóval: KATI

Szerkezete: 

Wenn (kötőszó)+Alany +nur/doch +Többi mondatrész+Ige (feltételes módban)
Névtelen-4
  ’bárcsak’

Wenn ich

K+A

doch/nur ein interessantes Buch

kötöjelek4

+T+

läse!

I

(Bárcsak egy érdekes könyvet olvasnék!)

·

b) Kötőszó nélkül: fordított szórend

Läse ich

Névtelen-4

Á+A

nur/doch ein interessantes Buch!

·

Óhajtó mondat+módbeli segédige

Szórend: a ragozott módbeli segédige kerül a mondat végére

Wenn ich doch/nur ein interessantes Buch lesen könnte!

(Bárcsak olvashatnék/tudnék olvasni egy érdekes könyvet!)

·

Szerző: Novák Katalin

Főnévvé vált melléknevek

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A PÉLDÁT!

A főnévvé vált mellékneveknek főnévi és melléknévi tulajdonságai is vannak:

bekannt                →                   der Bekannte

                                                             ↓

der Bekannte
Névtelen 6 Névtelen 7
Főnévi tulajdonság:   Melléknévi tulajdonság:
 • nagy kezdőbetűvel írjuk
 • névelővel használjuk 
 • melléknévként (gyengén, erősen vagy vegyesen) ragozzuk

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Gyenge ragozás:                             

  Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N der Bekannte die Bekannte das Schöne die Bekannten
A den Bekannten die Bekannte das Schöne die Bekannten
D dem Bekannten der Bekannten dem Schönen den Bekannten
G des Bekannten der Bekannten des Scönen der Bekannten

Erős ragozás:

  Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N Bekannter Bekannte Schönes Bekannte
A Bekannten Bekannte Schönes die Bekannte
D Bekanntem Bekannter Schönem Bekannten
G Bekannten Bekannter Scönen Bekannter

Vegyes ragozás:

  Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N ein Bekannter eine Bekannte ein Schönes meine Bekannten
A einen Bekannten eine Bekannte ein Schönes meine Bekannten
D einem Bekannten einer Bekannten einem Schönen meinen Bekannten
G eines Bekannten einer Bekannten eines Scönen meiner Bekannten

Szerző: Novák Katalin

Határozatlan névmások

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

man általános alany jeder/jede/jedes alle/alles
Használata:

ha nem akarjuk, vagy nem tudjuk megnevezni a cselekvés végrehajtóját

 

Használata:

csoportban: minden egyes

 

Használata/Jelentése:
alle

az egész, az összes, minden

 alles

minden, a dolgok összessége

Jelentése:

 • ’az ember’
 • T/1
 • T/3

Szerkezet:

man+ige (E/3!)

Jelentése: minden, mindegyik

Szerkezet:

jeder+főnév/ige (E.sz.)

Szerkezet:
alle+főnév/

ige (T.sz.)

alles=E.sz.
Man isst in Ungarn viel.

(Az ember sokat eszik Magyarországon./Sokat eszünk Mo-on./Sokat esznek Mo-on.)

Jeder Gast/ Jede Oma/ Jedes Kind ist jung.

(Minden vendég/ nagymama/ gyerek fiatal.)

Alle Gäste sind müde.

(Minden vendég fáradt.)

 Alles ist in Ordnung.

(Minden rendben van.)

Ragozása: Ragozása: Ragozása:
Eset man
N. man
A. einen
D. einem
  jeder
N. jeder
A. jeden
D. jedem
G. jedes
Eset alle
N. alle
A. alle
D. allen
G. aller
Das macht einen lustig.

(Ez vidámmá teszi az embert.)

Das macht einem Spass.

(Ez szórakoztatja az embert.)

  jede
N. jede
A. jede
D. jeder
G. jeder
 
  jedes
N. jedes
A. jedes
D. jedem
G. jedes
 Mit jedem Kind spreche ich heute.

(Minden gyerekkel beszélek ma)

jemand irgend der/die/das eine/andere jedermann
Jelentése: valaki Jelentése: vala- (valahol, valahova, valamikor stb.) Jelentése: az egyik/ a másik Jelentése: mindenki
Jemand ist zu Hause. (Valaki otthon van.) Irgendwo essen wir etwas Warmes. (Valahol eszünk valami meleget.) Das eine Kind ist hoch, das andere ist niedrig. (Az egyik gyerek magas, a másik alacsony.) Jedermann hört Musik gern.(Mindenki szeret zenét hallgatni.)
Ragozása:

  jemand
N jemand
A jemand(en)!
D jemand(em)!
G jemand(e)s
Ragozása:

  jedermann
N jedermann
A jedermann
D jedermann
G jedermanns
Ich sehe jemand(en) vor der Schule.

(Látok valakit az iskola előtt.)

Ich gebe jedermann einen Apfel.

(Mindenkinek adok egy almát.)

·

Szerző: Novák Katalin

Igekötős igék

Jelentésük:

 • az igekötős igék többségének jelentése nem kapcsolódik az alapige jelentéséhez: fallen = esik, überfalle n= megtámad
 • nincs minden igekötőnek állandó jelentése (de! auf=fel – ab=le, aus=ki – ein=be usw.)

Viselkedésük:

 • az igekötő elválik
 • az igekötő nem válik el
 • változó (az igekötő néha elválik, néha nem)

·

Elváló igekötők:

 zB.: ab, an, auf, aus, bei, ein, los, mit, nach, vor, vorbei, zurück…

Der Bus fährt um 5 Uhr ab.

(A busz 5 órakor indul.)

·

Nem elváló igekötők

 zB.: be-, er-, emp-, ent-, ge-, miss, ver-, zer-

  Der Gast bezahlt die Rechnung.

(A vendég kifizeti a számlát.)

·

Változó:

 zB.: durch-, um-, über-, unter-, wider-…

 wiederholen

1. ha konkrét az ige jelentése, akkor elválik az igekötő:

Ich hole dir noch heute deinen Regenschirm wieder.

(Még ma visszahozom az esernyődet.)

 2. ha átvitt értelmű az ige jelentése, akkor az igekötő nem válik el:

Ich wiederhole noch die Wörter.

(Még ismételem a szavakat.)

·

Szórend:

 • egyenes: az ige a 2. helyen, az igekötő a mondat végén áll

Ich stehe um 5 Uhr auf. (5 órakor kelek fel.)

 • KATI: az igekötő az ige előtt áll, egybeírjuk az igével

Der Vater sagt mir, dass die Mutti am Nachmittag ankommt.

(Az apa mondja nekem, hogy az anya délután érkezik.)

 • Partizip Perfekt

a) Perfekt: az igekötő és az ige közé kerül a ’ge’, egybeírjuk

Ich habe dich zum Abendessen eingeladen. (Meghívtalak vacsorára.)

b) Passiv: az igekötő és az ige közé kerül a ’ge’, egybeírjuk

Du wirst zum Kaffee eingeladen. (Meghívnak téged egy kávéra.)

 • zu+Infinitiv: a ’zu’ az igekötő és az ige közé kerül, egybeírjuk

Ich habe dir vorgeschlagen, ihn zur Party einzuladen. (Javasoltam neked, hogy hívd meg őt.)

 • az ige Infinitiv alakja, pl. módbeli segédigével, jövő idő a ’werden’ segédigével

Ich muss noch einkaufen. (Még be kell vásárolnom.)

Am Mittwoch werde ich dich anrufen. (Szerdán fel foglak hívni.)

·

Szerző: Novák Katalin

Kötőszók

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Kötőszók

nyilak-3

Mellérendelő

nyilak-3

Alárendelő

nyil003

Főmondati egyenes szórend Főmondati  fordított szórend Mellékmondati  szórend KATI
Egyes: Egyes: als (amikor)
und (és)  also (tehát wenn (ha)      
sondern (hanem) dann (azután) dass (hogy
oder (vagy) sonst (különben) ob (hogy….-e)
denn (mert) dennoch (mégis) weil (mert)
aber (de) deshalb (ezért) obwohl (bár) 
nämlich (ugyanis) deswegen (emiatt) da (mivel)
 Páros: trotzdem (mégis)
 sowohl…als auch (mind…..mind)  doch (mégis, de)
nicht nur…sondern auch (nemcsak…hanem is) so (így, tehát)
 weder…noch (sem…sem) darum (ezért)
Páros:
 entweder…oder (vagy…vagy)

·

Főmondati egyenes szórend:

Jelen idő:

Er arbeitet heute nicht, denn er ist krank.

Ich mag schlafen, aber ich stehe heute früh auf.

Er will nach Hause gehen, denn er muß arbeiten.

Ich mag schlafen, aber ich muß heute früh aufstehen.

Múlt idő:

Er hat heute nicht gearbeitet, denn er ist krank gewesen.

Ich mag schlafen, aber ich bin heute früh aufgestanden.

Er wollte nach Hause gehen, denn er mußte arbeiten.

Ich mag schlafen, aber ich mußte heute früh aufstehen.

·

Főmondati fordított szórend:

Jelen idő:

Er ist krank, deshalb arbeitet er heute nicht.

Ich habe viel zu tun, deshalb stehe ich heute früh auf.

Er muß arbeiten, deshalb will er nach Hause gehen.

Ich habe viel zu tun, deshalb muß ich heute früh aufstehen.

Múlt idő:

Er ist krank gewesen, deshalb hat er heute nicht gearbeitet.

Ich habe viel zu tun, deshalb bin ich heute früh aufgestanden.

Er mußte arbeiten, deshalb wollte er nach Hause gehen.

Ich habe viel zu tun, deshalb mußte ich heute früh aufstehen.

·

Szerző: Novák Katalin

Kötőszók 2.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Kötőszók 

nyilak-3

Mellérendelő

nyilak-3

Alárendelő

nyil003

Főmondati egyenes szórend Főmondati  fordított szórend Mellékmondati  szórend KATI
Egyes: Egyes: als (amikor)
und (és)  also (tehát wenn (ha)      
sondern (hanem) dann (azután) dass (hogy
oder (vagy) sonst (különben) ob (hogy….-e)
denn (mert) dennoch (mégis) weil (mert)
aber (de) deshalb (ezért) obwohl (bár) 
nämlich (ugyanis) deswegen (emiatt) da (mivel)
 Páros: trotzdem (mégis)  während (amíg)
 sowohl…als auch (mind…..mind)  doch (mégis, de) wo (hol)
nicht nur…sondern auch (nemcsak…hanem is) so (így, tehát) wohin (hova)
 weder…noch (sem…sem) darum (ezért) wann (mikor)
  Páros: warum (miért)
 entweder…oder (vagy…vagy) wer (ki)
was (mi)
wie (hogyan)…

·

Mellékmondati szórend KATI:

Jelen idő:

Er arbeitet heute nicht, weil er krank ist.

Ich gehe um 21 Uhr ins Bett, weil ich morgen früh aufstehe.

Er will nach Hause gehen, weil er arbeiten muß.

Ich gehe um 21 ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muß.

Múlt idő:

Er hat heute nicht gearbeitet, weil er krank gewesen ist.

Ich bin um 21 Uhr ins Bett gegangen, weil ich morgen früh aufgestanden bin.

Er wollte nach Hause gehen, weil er arbeiten mußte.

Ich bi um 21 Uhr ins Bett gegangen, weil ich morgen früh aufstehen mußte.

·

A tagmondatok sorrendje

a):

Ich weiß nicht,

kötöjelek4

1.

főmondat

egyenes szórend

wo die Kinder heute sind.

kötöjelek4

2.

mellékmondat

KATI szórend

b):

Wo die Kinder heute sind,

kötöjelek4

1.

mellékmondat

KATI szórend

weiß ich nicht.

kötöjelek4

2.

főmondat

fordított szórend

·

Szerző: Novák Katalin

Melléknévfokozás

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Alapfok Középfok Felsőfok
schön schöner a) der/die/das schönsteb) am schönsten

⇓                              ⇓

a) jelzői alak            b) módhatározói alak

Jelzői szerep

Der schöne Hund

……..

Der schönere Hund

………..

Der schönste Hund

………..

 Állítmányi szerep (összetett állítmány névszói része)
Der Hund ist schön. Der Hund ist schöner als die Katze. a) jelzői alak: Dieser Hund ist der schönste in der Welt.

b) módhatározói alak: Dieser Hund bellt am schönsten.

Módhatározói szerep
Der Hund bellt schön. Der Hund bellt schöner. Der Hund bellt am schönsten.

Fokjelek

Alapfok Középfok Felsőfok
1.
 —–
-er -st
schön

schöner

schönst(e)
2.
Egyszótagú melléknevek Umlaut + -er (egyszótagú melléknevek) Umlaut + -er (egyszótagú melléknevek)
lang

alt

kalt

scharf

schwach

stark

arm

hart

warm

kurz

jung

klug

dumm

 

länger

älter

kälter

schärfer

schwächer

stärker

ärmer

härter

wärmer

kürzer

jünger

klüger

dümmer

 

der/die/das

längste

älteste

kälteste

schärfste

schwächste

stärkste

ärmste

härteste

wärmste

kürzeste

jüngste

klügste

dümmste

3.
Rendhagyó fokozású melléknevek Rendhagyó fokozású melléknevek Rendhagyó fokozású melléknevek
gut

gern

groß

viel

nah

hoch

besser

lieber

größer

mehr

näher

höher

der/die/das

beste

liebste

größte

meiste

nächste

höchste

·

A fokozott melléknevek egyeztetése

A jelzői szerepben álló fokozott mellékneveket nemben, számban, esetben egyeztetni kell a főnévvel, amelyre vonatkoznak: der schöne Tisch (alapfok – egyes szám, alanyeset), der schönere Tisch (középfok – egyes szám, alanyeset), der schönste Tisch (felsőfok – egyes szám, alanyeset, die schönsten Tische (felsőfok – többes szám, alany/tárgyeset), den schönsten Tisch (felsőfok – egyes szám, tárgyeset) stb.

·

Szerző: Novák Katalin

Melléknévragozás

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

1. Gyenge ragozás

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N -e -e -e -en
A -en -e -e -en
D -en -en -en -en
G -en -en -en -en

Mikor ragozzuk a melléknevet gyengén? – Ha a melléknév előtt az alábbi kifejezések állnak:

der kötöjelek2 der

kleine

Tisch
dieser
jener
mancher
solcher
welcher
derjenige
derselbe
aller
beide
sämtliche

Kérdő mondat (welcher, welche, welches, welche kérdő névmással):

Der kleine Tisch steht neben der Tür. – Welcher Tisch steht neben der Tür?

·

2. Erős ragozás

  Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N -er -e -es -e
A -en -e -es -e
D -em -er -em -en
G -en -er -en -er

Mikor ragozzuk a melléknevet erősen? – Ha a melléknév előtt az alábbi kifejezések állnak:

nem áll névelő kötöjelek2 drei

neue

Bücher
tőszámnév
viel, mehr, wenig, etwas, genug, etliche, mehrere, einige
allerlei, andere, folgende, manch, welch
verschiedene, allerlei, mancherlei

Kérdő mondat (was für ein, was für eine, was für ein, was für kérdő névmással):

Ich lese drei neue Bücher. – Was für Bücher liest du?

·

3. Vegyes ragozás

  Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
N -er -e -es -en
A -en -e -es -en
D -en -en -en -en
G -en -en -en -en

Mikor ragozzuk a melléknevet erősen? – Ha a melléknév előtt az alábbi kifejezések állnak:

Kérdő mondat (was für ein, was für eine, was für ein, was für kérdő névmással):

ein kötöjelek2 mein

altes

Haus
mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr
kein

Ich zeige dir mein altes Haus. – Was für ein Haus zeigst du mir

·

Szerző: Novák Katalin

Műveltetés

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Használata: az alany valaki mással végezteti el a cselekvést (nem maga végzi)

Jelentése: -at/-et/-tat/-tet (hozat, kéret, olvastat, kerestet)

Segédige: lassen

  lassen
ich lasse
du lässt
er/sie/es lässt
wir lassen
ihr lasst
sie/Sie lassen

·

·Formái:

Akivel végeztetjük a cselekvést

nyil2.1

Akkusativ

Névtelen-4

A(1) + A

nyil003

von+Dativ

(a sich Dativban áll a mondatban)

von+D + A

Névtelen-1.1

———-

nem nevezzük meg

0+A

Der Lehrer lässt den Schüler den Fehler korrigieren.

(A tanár kijavíttatja a tanulóval a hibát.)

Ich lasse mir von dem Schneider den Anzug machen.

(Csináltatok magamnak egy öltönyt a szabóval.)

Ich lasse mir den Anzug machen.

(Csináltatok magamnak egy öltönyt.)

Szórend:

 • lassen: a ragozott ige helyén
 • akivel végeztetjük a cselekvést=A(1)
 • a mondat tárgya: A

·

Múlt idő:

1. Präteritum: Er liess sich fotografieren. (Lefényképezteti magát.)

2. Perfekt: Er hat sich fotografieren lassen. (Lefényképeztette magát.)

·

Szerző: Novák Katalin

Ohne dass és ohne zu + Infinitiv

ohne dass és ohne zu + Infinitiv = anélkül, hogy…

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

ohne dass ohne zu + Infinitiv
Használata:

 • a két tagmondat alanya nem azonos
 • KATI szórend
 • a tagmondatok sorrendje felcserélhető
Használata:

 • a két tagmondat alanya azonos
 • a tagmondatok sorrendje felcserélhető
Der Schüler spickt, ohne dass der Lehrer es bemerkt. Er geht von zu Hause weg, ohne seine Eltern zu begrüßen.
1.  tagmondat (főmondat)

kötöjelek6

A tanuló puskázik anélkül,

1. tagmondat (főmondat)

kötöjelek6

Elmegy (ő) otthonról  anélkül,

2. tagmondat (mellékmondat)

kötöjelek6

hogy a tanár észrevenné.

2. tagmondat (mellékmondat)

kötöjelek6

hogy köszönne (ő) a szüleinek.

Tanácsok: Tanácsok:
Amíg bizonytalan vagy az alanyok megállapításában, addig a feladat megoldása (fordítás) előtt keresd meg a két tagmondat fő mondatrészeit: A(lany), Á(llítmány Amíg bizonytalan vagy az alanyok megállapításában, addig a feladat megoldása (fordítás) előtt keresd meg a két tagmondat fő mondatrészeit: A(lany), Á(llítmány
1. lépés (első tagmondat): 1. lépés (első tagmondat):
 • mit állítok? – puskázik (az Á megállapítása)
 • ki puskázik? – tanuló (az A megállapítása)
 • mit állítok? – elmegy (az Á megállapítása)
 • ki megy el? ő (az A megállapítása
2. lépés (második tagmondat): 2. lépés (második tagmondat):
 • mit állítok? – észrevenné ( az Á megállapítása)
 • ki venné észre? – tanár (az A megállapítása)
 • mit állítok? – köszönne (az Á megállapítása)
 • ki köszönne? – ő (az A megállapítása)

·

Szerző: Novák Katalin

Scheinen zu + Infinitiv

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

1. scheinen zu + Infinitiv a magyar mondatszerkezetben

a) egyszerű mondatban:

vmilyennek tűnik

b) összetett mondatban:

úgy tűnik, hogy …

Du scheinst krank zu sein. 

(Betegnek tűnsz.)

Der Lehrer scheint viel zu arbeiten.

(Úgy tűnik, hogy a tanár sokat dolgozik.)

·

2. scheinen zu + Infinitiv jelen és múlt idejű mondatban

a) egyszerű mondatban: b) összetett mondatban: 

múlt idő az

1. tagmondatban

c) összetett mondatban: 

múlt idő az

2. tagmondatban

Du scheinst krank zu sein. 

(Betegnek tűntél.)

Der Lehrer scheint viel zu arbeiten.

(Úgy tűnt, hogy a tanár sokat dolgozik.)

Der Lehrer scheint viel gearbeitet zu haben. 

(Úgy tűnik, hogy a tanár sokat dolgozott.)

·

Szerző: Novák Katalin

Szenvedő szerkezet

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Használata:

 • ha a cselekvés a fontos, nem az, aki végzi
 • ha nem tudjuk, ki végzi a cselekvést
 • a német nyelvben gyakori, a mai magyar nyelvben nem használatos (régen használták – pl.: „közhírré tétetik” stb., a mai magyar nyelvben egyes kifejezésekben még használjuk pl.: „megadatik a lehetőség”)

Fajtái:

Cselekvőpasszív Állapotpasszív
Használata:

 • magát a cselekvést, a folyamatot hangsúlyozzuk, nem fontos, hogy ki végzi a cselekvést
Használata:

 • a cselekvés befejeződött, lezárult, a cselekvés eredményeképpen létrejött állapotot fejezi ki
Képzése:

 • werden + Partizip Perfekt
Képzése:

 • sein + Partizip Perfekt
Aktív→Passzív transzformáció: Aktív→ Passzív transzformáció:
pelda-mondatok példamondat-2
 • Az aktív mondat tárgyából (den Kaffee) lesz a passzív mondat alanya (Der Kaffe -alanyesetben!).
 • Az aktív mondat alanya (die Oma) a passzív mondatban ’von + D’ –val jelenik meg (von der Oma).
 • Az aktív mondat tárgyából (den Kaffee) lesz a passzív mondat alanya (Der Kaffe -alanyesetben!).
 • Az aktív mondat alanya (die Oma) a passzív mondatban nem jelenik meg
P: Die Katze wird durch das Gift getötet.
 • Az aktív mondat alanya (Das Gift) a passzív mondatban ’durch + A’ –val jelenik meg (durch das Gift) – ha a cselekvés okozója élettelen vagy  közvetítő által megy végbe.

·

Man

az alany

 • A cselekvő mondatbeli ’man’ alany (általános alany) a szenvedő szerkezetű mondatban nem jelenik meg:
A: Man isst viele Palatschinken.
nyil003
P: Viele Palatschinken werden gegessen.

·

Szerző: Novák Katalin

Szenvedő szerkezet 2.

Es

Használata:

 • ha az aktív mondatban nincs tárgy, akkor az ’es’ névmás lesz az alany a passzív mondatban:

A: Man arbeitet zu Hause.

P: Es wird zu Hause gearbeitet.

 • ha kiemelt mondatrésszel kezdjük a passzív mondatot, az ’es’ névmás elmarad:

A: Man arbeitet zu Hause.

P: Zu Hause wird gearbeitet.

 • ezek a mondatok mindig egyes számban (E/3) állnak:

Magyarországon táncolnak.

A: Man tanzt in Ungarn.

P: Es wird in Ungarn getanzt.

P: In Ungarn wird viel gegessen.

·

Kérdőmondat

Von wem?

Használata:

 • a passzív mondat alanyára kérdezünk a Von wem …? ’Ki által …?’ kérdőszóval

A: Der Vater wäscht das Auto. Az apa lemossa az autót.

P: Das Auto wird von dem Vater gewaschen. Az apa által lesz/van az autó lemosva.’

P: Von wem wird das Auto gewaschen? Ki által lesz/van az autó lemosva?

·

Szerző: Novák Katalin

Szenvedő szerkezet 3.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

a különböző igeidőkben

1. Cselekvőpasszív (Vorgangspassiv):

 

Igeidő

 

Aktív mondat

 

 

Passzív mondat

Jelen/ Präsens Die Oma öffnet die Tür. Die tür wird von der Oma geöffnet.
Elbeszélő múlt/ Präteritum Die Oma öffnete die Tür. Die Tür wurde von der Oma geöffnet.
Befejezett múlt/ Perfekt Die Oma hat die Tür geöffnet. Die Tür ist von der Ome geöffnet worden.
Régmúlt/ PQP Die Oma hatte die Tür geöffnet. Die Tür war von der Oma geöffnet worden.
Jövő/ Futur Die Oma wird die Tür öffnen. Die Tür wird von der Oma geöffnet werden.

·

2. Állapotpasszív (Zustandpassiv):

Igeidő Magyar mondat Passzív mondat
Jelen/ Präsens Az ajtó ki van nyitva. (Az ajtót kinyitották.)

A ’nagymama által’ az ajtó  ki van nyitva.

Die Tür ist geöffnet.

Die Tür ist geöffnet. (az alany nem szerepel a német mondatban:

von der Oma)

Elbeszélő múlt/ Präteritum Az ajtó ki volt nyitva. (Az ajtót kinyitották.) Die Tür war geöffnet.
Befejezett múlt/ Perfekt Az ajtó ki volt nyitva. (Az ajtót kinyitották.) Die Tür ist geöffnet gewesen.

A többi igeidőben nem használatos a Zustandpassiv.

·

Szerző: Novák Katalin

Visszaható igék

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Használata, jelentése: azt fejezi ki, hogy a cselekvés visszahat az alanyra

 

Visszaható névmás

nyilak-3

Visszaható ige

nyilak-3

Tárgyeset Részes eset Valódi visszaható igék Nem valódi visszaható igék
ich mich ich mir ich beeile mich ich wasche mich
du dich du dir du beeilst dich du wäschst dich
er, sie, es sich er, sie, es sich er, sie es beeilt sich er, sie, es wäscht sich
wir uns wir uns wir beeilen uns wir waschen uns
ihr euch ihr euch ihr beeilt sich ihr wascht euch
sie, Sie sich sie, Sie sich sie, Sie beeilen sich

nyilak-3

sie, Sie waschen sich
Helye a mondatban: a 3. helyen áll

(egyenes szórend, kijelentő mondat)

Tárgyeset

nyil003

Ich wasche mich.

Részes eset

(ha van tárgy a mondatban)
nyil003

Ich wasche mir die Haare.

1.

Ich

2.

kämm

3.

mich

· 

· 

jeden Tag.

(Minden nap fésülködöm.)

De:

Jeden Tag kämme ich mich.

Ich habe dir gesagt, dass ich mich jeden Tag kämme.

(Mondtam neked, hogy minden nap fésülködöm.)

Ich habe dir gesagt, dass sich die Frau jeden Tag kämmt.

(Mondtam neked, hogy az asszony minden nap fésülködik.)

·

Szerző: Novák Katalin