Angol nyelvtani magyarázók

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

CAN módbeli segédige

CAN  módbeli segédige:

1. ALAPJELENTÉSE: TUD, KÉPES, …-HAT, … -HET.

Akkor használjuk, ha arról beszélünk, hogy valaki meg tud valamit csinálni, vagy megcsinálhat (mert meg van engedve vagy van rá lehetőség). Tehát a „can” kétféle jelentéssel bír:

KÉPESSÉG – tud, képes valamire

 • I can cook very well. – Nagyon jól tudok főzni.
 • I can learn more English words. – Több angol szót is meg tudok tanulni.

LEHETŐSÉG/ENGEDÉLY KIFEJEZÉSE – -hat, -het

 • She can be very rich. – Nagyon gazdag lehet.
 • You can learn as many as 100 new words a day. –Naponta akár száz új szót is megtanulhatsz.
 • You can use my computer. – Használhatod a számítógépemet.

KÉPZÉSE:

CAN + IGE 1. ALAK

A példamondatokból jól látható, hogy a „can”-t nem ragozzuk, minden személy minden számban marad az alakja, ráadásul utána az igét nem ragozzuk, főnévi igeneves alakját használjuk, azaz szótári alakban van.

TAGADÁSA: CAN’T

A tagadás mindkét jelentés esetén ugyanaz, mindegy, hogy tudok valamit megcsinálni vagy megcsinálhatom.

 • I can’t coook very well. – Nem tudok nagyon jól főzni.
 • You can’t use my computer. – Nem használhatod a számítógépemet.

Ha szeretnék tanácsot adni valakinek, vagy kételkedünk valaki képességében vagy valami bekövetkezésében, akkor a következő kifejezéseket használd:

I think … can …
I don’t think … can …  

 • I think you can park your car here. – Szerintem itt parkolhatsz.
 • I don’t think you can smoke here. – Szerintem, itt nem dohányozhatsz.

Ilyenkor a can-t a „think” igével használjuk. Amire vigyázzunk, hogy ha ilyenkor tagadjuk, akkor nem a can-t tagadjuk, hanem a „think” igét!

BE ABLE TO

KÉPESSÉG – tud, képes valamire

A „can” helyett használhatjuk a „be able to”-t, mert a can-t csak jelenben és múltban használhatjuk (can, could), tehát vannak olyan esetek, amikor szükséges helyette a be able to-t használni. Jelentése ugyanaz, mint a can-é, képességet fejezünk ki vele, azonban ritkábban használjuk, mint a can-t. Abban viszont hasonlítanak, hogy a be able to után is az ige szótári alakját használjuk.

 • I haven’t been able to sleep recently.- Mostanában nem tudok (can-nek nincs befejezett jelen idejű alakja, mert ilyen alakja nincs a can-nek)
 • George might be able to come over this evening. – George lehet, hogy át tud jönni ma este. (can-nek nincs főnévi igeneves alakja, helyette a be able to-t használjuk; segédigékkel mindig a be able to-t használjuk helyette)

2 . UDVARIAS KÉRÉS

A CAN segédigét nagyon gyakran használjuk udvarias kérésre, ilyenkor az alapjelentése eltűnik, kérést fejezünk ki vele. Akkor használjuk, ha barátilag, közvetlen hangnemben szeretnél megkérni valakit valamire:

Can you … ?

Do you think you can …?               

 • Can you do me a favour? – Megtennél egy szívességet?
 • Do you think you can give me a lift? – El tudnál vinni? (kocsival)                     

Ha barátilag, közvetlen hangnemben engedélyt szeretnél kérni, akkor a következő kifejezést használd:

Can I … ?                 

Do you think I can …?

 • Can I open the window?Kinyithatom az ablakot?            
 • Do you think I can close the window?Becsukhatom az ablakot?

                         

MÚLT IDEJŰ ALAK

 • A can múlt ideje a could, tagadó formájában couldn’t – link
 • múltbeli lehetőség /lehetetlenség – akár … -hat/-het (könnyen meglehet) vagy:
  – lehetetlen, képtelenség hogy + múlt idő

A CAN , mint a legtöbb módbeli segédige ilyenkor, a következő szerkezettel kapja a múlt időt:

CAN + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

 • He can have stolen that book. – Meglehet, hogy ő lopta el a könyvet. (volt rá alkalma, van rá hajlama ..stb)
 • He can’t have driven that car! – Képtelenség, hogy ő vezette azt az autót. (nem is volt ott vagy nincs jogsija, nem tud vezetni)

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

COULD módbeli segédige

COULD  módbeli segédige

1. ALAPJELENTÉSE: TUDOTT, -HATOTT, -HETETT; -NA,-NE,- NÁ, -NÉ

A CAN múlt idejű alakja. Akkor használjuk, ha arról beszélünk, hogy valaki meg tudott valamit csinálni, vagy megcsinálhatott (mert meg volt engedve vagy volt rá lehetőség).

KÉPESSÉG – TUDOTT, KÉPES VOLT VALAMIRE

 • I could walk when I was 1 year old. – Már egyévesen tudtam járni.
 • I could change the battery in my camera. – Ki tudtam cserélni az elemet a fényképezőgépemben.

LEHETŐSÉG/ENGEDÉLY KIFEJEZÉSE – -hatott, -hetett

 • I could go to the cinema alone in my childhood. – Elmehettem moziba egyedül gyerekkoromban.

LEHETŐSÉG/KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE: -na,- ne,-ná,-né

 • I could learn more English words. – Több angol szót is tudnék tanulni.
 • You could be a scientist if you learned hard. – Tudós is lehetnél, ha szorgalmasan tanulnál.

KÉPZÉSE:

COULD + IGE 1. ALAK

A példamondatokból jól látható, hogy a „could”-ot nem ragozzuk, minden személy minden számban marad az alakja, ráadásul utána az igét nem ragozzuk, főnévi igeneves alakját használjuk, azaz szótári alakban van.

 

TAGADÁSA: CAN’T                   

A tagadás mindkét jelentés esetén ugyanaz, mindegy, hogy tudok valamit megcsinálni vagy megcsinálhatom.

 • I couldn’t walk when I was 1 year old. – Egyévesen nem tudtam járni.
 • I couldn’t change the battery in my camera. – Nem tudtam kicserélni az elemet a fényképezőgépemben.
 • I couldn’t go to the cinema alone in my childhood. – Nem mehettem el moziba egyedül gyerekkoromban.
 • I couldn’t learn more English words. – Nem tudnék több angol szót tanulni.

Ha szeretnék tanácsot adni valakinek, vagy kételkedünk valaki képességében vagy valami bekövetkezésében, akkor a következő kifejezéseket használd:

I think … could …
I don’t think … could … 

 • I think you could have another piece of cake. – Szerintem kaphatsz még egy szelet tortát.
 • I don’t think you could park here. – Szerintem nem parkolhatsz itt.

Ilyenkor a could-ot a „think” igével használjuk. Amire vigyázzunk, hogy ha ilyenkor tagadjuk, akkor nem a could-ot tagadjuk, hanem a „think” igét!

WAS/WERE ABLE TO

KÉPESSÉG – tud, képes valamire

A „could” helyett használhatjuk a „was/were able to”-t, mert a could-ot általános képességek kifejezésére használjuk, tehát vannak olyan esetek, amikor szükséges helyette a was/were able to-t használni. Jelentése ugyanaz, mint a could-é, képességet fejezünk ki vele, azonban ritkábban használjuk, mint a could-ot. Abban viszont hasonlítanak, hogy a was/were able to után is az ige szótári alakját használjuk.

 • The table was really heavy but John was able to move it. – Az asztal nagyon nehéz volt, de John-nak sikerült elmozdítania. (képes volt odébb mozdítani az asztalt)
 • We had a lot of problems but were able to solve them. – Sok problémánk volt, de sikerült megoldani őket.

2 . UDVARIAS KÉRÉS

A COULD segédigét nagyon gyakran használjuk udvarias kérésre, ilyenkor az alapjelentése eltűnik, kérést fejezünk ki vele. Akkor használjuk, ha barátilag, közvetlen hangnemben szeretnél megkérni valakit valamire:

Could you … ?

Do you think you could …?

 • Could you do me a favour? – Megtennél egy szívességet?
 • Do you think you could give me a lift? – El tudnál vinni?                                             

Vagy udvariasan engedélyt szeretnél kérni:

Could I … ?                         

Do you think I could …?     

 • Could I ask a few questions? – Kérdezhetek pár kérdést?
 • Do you think I could ask a few questions? – Kérdezhetek pár kérdést?  

MÚLT IDEJŰ ALAK

MÚLTBELI LEHETŐSÉG (AMI NEM KÖVETKEZETT BE) VOLNA

A COULD , mint a legtöbb módbeli segédige ilyenkor, a következő szerkezettel kapja a múlt időt:

COULD + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

 • You could have come earlier! – Korábban is jöhettél volna!
 • You couldn’t have done that! – Nem tudtad volna megcsinálni!

Ezekre a cselekvésekre, történésekre jellemző, hogy már tudunk rajta változtatni.

Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Befejezett Jelen Idő (Present Perfect Simple)

BEFEJEZETT JELEN IDŐ

(Present perfect simple)

 

A BEFEJEZETT JELEN IDŐT az alábbi esetekben használjuk:

 • valami a múltban történt, de van hatása, eredménye a jelenben:
  • I have broken my leg. (It’s in plaster now.) – Eltörtem a lábam. (Gipszben van.)
 • a „valaha”szócskával:
  • Have you ever visited China? – Voltál valaha Kínában?
 • nem befejezett cselekvés esetén:
  • I’ve drunk three cups of coffee today. – Ma már három csésze kávét ittam. (a ma még tart, tehát ihatok még kávét)
 • pont most befejezett cselekvés esetén:
  • I’ve just finished lunch. (My stomach is full.) – Épp most fejeztem be az ebédem. (Tele van a hasam.)
 • a „soha” szócskával, nem történt meg eddig, de megtörténhet a jövőben:
  • I’ve never seen the Pyramids. – Soha nem láttam a Piramisokat.
 • „This is the first time”, „this is the … time” kifejezéssel:
  • This is the second time I’ve driven a car. – Ez a második alkalom, hogy autót vezetek.

ÁLLÍTÓ MONDATOK:

A „have” igét csak egyes szám 3. személyben (he, she, it) kell ragozni, akkor a „has” alakját használjuk.

 • He has cleaned his shoes. – Kitisztította a cipőjét.

TAGADÓ MONDATOK:

A tagadáshoz a „have” tagadó alakját használjuk: haven’t, illetve E/3-ban a hasn’t:

 • You haven’t written your homework yet. – Még nem írtad meg a házid.
 • He hasn’t cleaned his shoes. – Nem tisztította ki a cipőit.

KÉRDŐ MONDATOK:

A kérdésalkotáshoz szintén a „have” segédigét használjuk, illetve egyes szám 3. személyben ragozzuk: „has”; és fordul a szórend:

 • Have you written your homework yet? – Megírtad már a házid?
 • Has he cleaned his shoes? – Kitisztította a cipőit?

JELLEMZŐ IDŐHATÁROZÓK:

Az alábbi időhatározók a leggyakoribbak a Befejezett jelen idővel.

Ever/ never, just, already/ yet, since/ for – recently, in the last few days, this term, so far, (how long kérdőszóval is)

valaha/soha, éppen most, már/még, óta – mostanában, az elmúlt napokban, ebben a félévben, ezidáig (mióta kérdőszóval)

Az already, just határozószavak a have és az ige 3. alakja között állnak, a yet viszont mindig a mondat végén:

 • She has just had breakfast. – Épp most reggelizett.
 • I have already had breakfast. – Már reggeliztem.
 • You haven’t written your homework yet. – Még nem írtad meg a házid.
 • Have you written your homework yet? – Megírtad már a házid?

Megjegyzés: Jól látszik, hogy a „yet” csak kérdésben és tagadásban létezik, kérdésben a jelentése már, tagadásban még.

További példák:

 • I haven’t eaten any fish so far. – Ez idáig még nem ettem halat.
 • We have known James for 10 years. He is a really reliable man. – 10 éve ismerjük James-t. Nagyon megbízható ember.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Nézzük meg ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN:

Past Simple Present Perfect Simple
• Completed, cannot be changed (már befejezett, lezárult cselekvések, történések): • Not finished (nem befejezett cselekvések):
       – Shakespeare wrote many plays.        – My friend has written ten poems. (a barátom még él)
       – I drank three cups of coffee yesterday.        – I’ve already drunk a cup of tea today. (ma még ihatok teát)
       – I met Eve in 1998.        – I’ve met Eve this morning. (a ma délelőtt még tart, tehát találkozhatok még vele)
       – It didn’t rain last week.        – It hasn’t rained this week. (ez a hét m ég tart, tehát eshet)
Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
• Result in the present: • Not completed now:
       – I’ve painted the room. (piros volt és most zöld)        – I’ve been painting the room all day. (nem fejeztem be még a festést, a szoba fele zöld, a másik fele piros)
       – He’s drunk 5 bottles of beer.        – He’s been drinking since 9 p.m.
A: “You are sweating. What has happened?”

B: “I’ve been running.” (Izzadok, kapkodom a levegőt, épp most fejeztem be a futást…) 

Megjegyzés: A befejezett jelent használjuk abban az esetben is, amikor az ige nem tehető folyamatosba.

Pl.:  – We have known James for 10 years.

– I have been in love with my husband for 4 years.

Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Egyszerű Jelen Idő (Simple Present) és Folyamatos Jelen Idő (Present Continuous)

EGYSZERŰ JELEN IDŐ

(Simple Present)

 

AZ EGYSZERŰ JELEN IDŐT általános igazságokra, valamilyen rendszerességgel történő cselekvésekre, szokásokra vagy állapot kifejezésére használjuk.

 • Hungarians like hot and spicy food. – A magyarok szeretik a csípős, fűszeres ételeket. (általános igazság)
 • I often have gyros for lunch. – Gyakran eszem gyrost ebédre. (többször előforduló)
 • Zoli comes from Kiskunmajsa. – Zoli Kiskunmajsáról származik. (állapot)

ÁLLÍTÓ MONDATOK:

Az igét csak egyes szám 3. személyben (he, she, it) kell ragozni, akkor egy „s” végződést kap. Jellemző szórend:

alany + állítmány + tárgy + bővítmények. Az időhatározó lehet a mondat elején vagy végén.

 • He sells books in Budapest at weekends.- Hétvégenként könyveket árul Budapesten.

TAGADÓ MONDATOK:

A tagadáshoz a don’t segédigét használjuk, illetve E/3-ban a doesn’t –öt:

 • He doesn’t sell books in Budapest at weekends. – Hétvégenként nem árul könyvet Budapesten.
 • They don’t like their new teacher.- Nem szeretik az új tanárukat.
 • She doesn’t like getting up early. – Nem szeret korán felkelni.

KÉRDŐ MONDATOK:

A kérdésalkotáshoz a do segédigét használjuk, illetve egyes szám 3. személyben a does –t:

 • Does he sell books in Budapest at weekends? – Árul könyveket hétvégenként Budapesten?
 • Why do you get up so early?- Miért kelsz fel olyan korán?
 • Where does she live? – Hol lakik?

JELLEMZŐ IDŐHATÁROZÓK:

Sokszor nincs is időhatározó a mondatban, viszont a magyarban ilyenkor a fordításba beletehetjük a „szokott”, „szoktam” kifejezést. Jellemző a gyakoriságot kifejező határozószavak használata: gyakran, soha, általában, mindig, ritkán, péntekenként, évente többször:

often, never, usually, always, rarely, seldom, on Fridays, several times a year etc.

Az egy szóból álló ilyen jellegű határozószavak az alany és az állítmány között állnak:

 • She never eats meat. – Soha nem eszik húst.
 • I usually get up at 6. – Általában 6-kor kelek fel.

Kivétel a „be” létige: a „be” létigét nem előzheti meg egy gyakoriságot kifejező határozó sem:

 • She is often sleepy. – Gyakran álmos.

A sometimes ilyen szempontból kivétel, mert gyakorlatilag bárhol lehet a mondaton belül.


FOLYAMATOS JELEN IDŐ

(Present Continuous)

 

A FOLYAMATOS JELEN IDŐT az épp jelen pillanatban zajló cselekvésekre (most csinálok valamit) vagy átmeneti, ideiglenes állapotok kifejezésére használjuk, illetve olyan cselekvésekre, amelyek nem szükségszerűen most történnek a beszéd pillanatában.

 • I’m reading my e-mails.- Épp az emailjeimet olvasom. (jelen pillanatban zajló)
 • I’m living in London. – Most Londonban élek. (ideiglenes állapotot)
 • I usually drink coffee for breakfast but today I’m drinking tea. – Általában kávét iszok reggelire, de ma teát. (a megszokottól eltérő)
 • We are building our own house. – Most építkezünk. (amikor mondjuk, éppen nem rakjuk a téglákat, de elkezdtük és folyamatban van.)

ÁLLÍTÓ MONDATOK:

Az ige két részből áll, a létige +  a főige, amely „ing” végződést kap, azaz: BE+ige+ing,

így minden ige háromféle alakban fordul elő:  am + ige+ing     is + ige+ing     are + ige+ing

 • I’m reading a book now. – Éppen egy könyvet olvasok.
 • She’s watching a film. – Éppen filmet néz.
 • They are working in the garden. – A kertben dolgoznak.

Jellemző szórend az alany + állítmány + tárgy + bővítmények. Az időhatározó lehet a mondat elején vagy végén.

TAGADÓ MONDATOK:

 A tagadáshoz a létigét tagadjuk, azaz: BE+NOT+ige+ing,

 így három alak létezik: ’m not + ige+ing     isn’t + ige+ing     aren’t + ige+ing

 • I’m not reading a book – Nem olvasok könyvet most.
 • He isn’t sitting on the bus. – Nem a buszon ül.
 • We aren’t listening to the news.- Most nem hallgatjuk a híreket.

KÉRDŐ MONDATOK:

A kérdés alkotáskoz a létigére jellemző fordított, kérdő szórendet alkalmazzuk:

(Kérdőszó+) Létige + alany + főige+ing

 • Are you reading a book now?- Könyvet olvasol (most)?
 • Are you listening? – Figyelsz?
 • Why is she crying? – Miért sír?
 • What are they doing? – Mit csinálnak?

JELLEMZŐ IDŐHATÁROZÓK:

Sokszor nincs is időhatározó a mondatban, viszont a magyarban ilyenkor a fordításba beletehetjük az „éppen” kifejezést. Jellemzőek a pillanatnyi cselekvésre vagy a cselekvés átmeneti mivoltára utaló határozószavak használata:

most, ma, éppen, pillanatnyilag, ezen a héten, amíg teljesen meg nem gyógyulok, még mindig stb.

now, today, right now, just, at the moment, this week, until I fully recover, still etc.

 • She is riding her motorbike right now. – Éppen motorozik.
 • I’m not working at the moment. – Nem dolgozok most.
 • Where are you staying at the weekend? – Hol szálltok meg hétvégén?

SPECIÁLIS IGÉK:

Vannak olyan igék, melyekkel óvatosan kell bánnunk, mert vagy soha nem használják folyamatos alakban, vagy ha igen, akkor a jelentésük megváltozik.

Amelyeket SOHA nem tesznek folyamatosba:

want, forget, notice, realise, recognise, like, dislike, prefer, want, regret, smell, taste, hear és ezek szinonímái

Néhány ige, amelyek teljesen mást jelentenek folyamatos alakban:

see lát, néz seeing találkozik, meglátogat
have van neki, birtokol having eszik, iszik, valamit magához vesz
mind érdekel minding ápol, gondoskodik, törődik
think tart, vél, gondol thinking gondolkodik valamin, gondol valamire

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Enough

ENOUGH

ALAPJELENTÉSE: ELÉG

KÉPZÉSE:

A) amikor az „enough”-ot melléknévvel vagy a határozóval használjuk, akkor az „enough” mindig a melléknév vagy a határozó után megy:

           • This house is not big enough for 6 people. – Ez a ház nem elég nagy 6 ember számára. (melléknév)
           • He didn’t feel well enough to go to school this morning, so he stayed at home. – Nem érezte magát elég jól ahhoz, hogy iskolába menjen, ezért otthon maradt. (határozó)

Tehát: a példákból jól látjuk, hogy a sorrend a magyar nyelvvel nem egyezik meg, hiszen melléknév (pl: big, small, nice) és határozó (pl: well, hard) esetén mindig a melléknév és határozó van elöl és utána az enough.

B) amikor az „enough”-ot főnévvel használjuk, akkor az „enough” mindig a főnév elé megy:
           • I don’t have enough money for that car. – Nincs elég pénzem arra a kocsira.
           • There aren’t enough chairs in the room. – Nincs elég szék a szobában.

Tehát: itt a sorrend megegyezik a magyar nyelvvel, az „enough” van elöl és utána a főnév (pl: money, experience, chair).

Nézzünk további példákat:
           • If you don’t learn hard enough, you won’t pass the exam. – Ha nem tanulsz elég keményen, akkor nem fogsz átmenni a vizsgán.
           • Sarah has enough experience with children, she can look after them. – Sarah-nak elég tapasztalata van gyerekekkel, tud rájuk vigyázni.
           • I have enough stamina, so I won’t give up.Elég kitartásom van, így nem fogom feladni.
           • The water is warm enough to put the rice in it. – A víz elég meleg, hogy beletegyük a rizst.

 Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Feltételes mód

FELTÉTELES MÓD

(Conditional sentences)

 1. IF

Alapvető különbség a magyar és az angol feltételes mód között, hogy az angolban a feltételt tartalmazó mondat (az „if”-es mondat) alárendelt a főmondathoz képest. Ezt az alárendelt viszonyt az angol azzal fejezi ki, hogy a feltételt tartalmazó mondat eggyel régebbi igeidőben van, mint a főmondat.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD!

Összefoglalva ez így néz ki:

 1. típus: FELTÉTELES JÖVŐ (van valóságalapja, a cselekvés, történés bekövetkezhet)

     if + egyszerű jelen idő,         egyszerű jövő idő      

  Névtelen-4        Névtelen-4

 • If you come to the party,        we will dance. – Ha eljössz a buliba, táncolni fogunk.
 1. típus: FELTÉTELES JELEN (-na,-ne,-ná,-né- val fordítjuk)

if + egyszerű múlt idő,            would + jelen idő

Névtelen-4       Névtelen-4

 • If you came to the party,      we would dance. – Ha eljönnél a buliba, táncolnánk.
 1. típus: FELTÉTELES MÚLT (valami megtörtént, de már nem tudunk rajta változtatni)

if + régmúlt idő (had+ige3),      would + have + ige3

   Névtelen-4          Névtelen-4

 • If you had come to the party, we would have danced. – Ha eljöttél volna a buliba, táncoltunk volna.

TÁBLÁZATBAN

  Mellékmondat Főmondat
1.típus if + egyszerű jelen idő  egyszerű jövő idő 
2.típus if + egyszerű múlt idő  would + jelen idő 
3.típus if + régmúlt idő (had+ige3)  would + have + ige3 

példák:

Mellékmondat Főmondat
1.típus If you come to the party,  we will dance. 
2.típus If you came to the party,  we would dance. 
3.típus If you had come to the party,  we would have danced. 

Kiegészítések:

1: A két mondat sorrendje felcserélhető:

If you came to the party, we would dance. = We would dance if you came to the party.

*megjegyzés: a 2-ik sorrend esetén nincs vessző a mondat közepén

2. A fent említett három „tiszta” típuson kívül léteznek ún. KEVERT TÍPUSOK:

Ennek jellemzően két típusa van:

 • 2-es és 1-es típus keveredése – amennyiben a főmondatban felszólítás vagy módbeli segédige van:

       – Visit them if you came to Miskolc,      vagy       If you came to Miskolc, you should visit them.

       – Látogasd meg őket, ha Miskolcon járnál.    vagy       Ha Miskolcon járnál, be kéne ugranod hozzájuk.

 • 3-as és 2-es típus keveredése – amennyiben a főmondatban feltételes jelen van:

       – If you had bought that car, you wouldn’t have to walk to work.

       – Ha megvetted volna azt a kocsit, most nem kéne gyalog járnod munkába.

3. Nemcsak if lehet a feltételes mondat két tagmondata között, hanem pl. UNLESS (kivéve, ha), WHEN (amikor), AS SOON AS (amint).

Ez főleg az 1-es típusú feltételes mondatokra és az 1-es és 2-es kevert típusára vonatkozik:

pl:

 • You won’t recognise her when you see her. – Nem fogsz ráismerni, amikor találkoztok.
 • As soon as I get home, I will give you a ring. – Amint hazaérek, megcsörgetlek.
 • I won’t be able to come to the party, unless you help me with my homework. – Nem fogok tudni eljönni a buliba, kivéve, ha segítesz a házimban.

4. A fentiekből következik, hogy if, unless, when, as soon as után nem állhat will vagy would (csak egészen kivételes esetben, és nem tipikus feltételes mondatokban)

If you will buy

If you would see

When you will come

stb.

 1. I WISH … – BÁRCSAK …

KÉPZÉSE:

JELEN

I WISH + IGE 2. ALAK

 • I wish I was a rich man. – Bárcsak gazdag lennék.
 • I wish I could go to New York. – Bárcsak el tudnék menni New Yorkba.
 • I wish I had a rabbit. – Bárcsak lenne egy nyulam.

Megjegyzés: Valójában múlt időben van az ige az „I wish” után, de jelen idővel fordítjuk.

MÚLT

I WISH + HAD + IGE 3. ALAK

 • I wish I had told you the truth. – Bárcsak elmondtam volna neked az igazat.
 • I wish I hadn’t been so tired. – Bárcsak ne lettem volna olyan fáradt.

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Have to és Must

HAVE TO/MUST módbeli segédige

ALAPJELENTÉSE: KELL/MUSZÁJ

KÖTELESSÉG – meg kell csinálni

Have to – külső kényszer, személytelen, tényekre használjuk, nem személyes érzelmek kifejezésére.

Must – belső kényszer, saját akarat/szükséglet kifejezésére használjuk.

 • We have to wear uniforms at school. – Egyenruhát kell viselnünk a suliban. (külső szabály határozza meg, nem én érzem az egyenruha szükségességét, nem én akarom viselni, de muszáj, mert ez a szabály)
 • I must go home now. It’s too late. – Haza kell mennem. Késő van. (nem akarok holnap fáradt lenni, nem kényszerít senki és semmi arra, hogy menjek haza, hanem én érzem a szükségességét, mert én így érzem jónak)

Hasonlítsuk össze:

 • I have to go home now, I have to go to bed early because tomorrow I’m travelling far.- Haza kell mennem, fel kell kelnem korán, mert holnap elutazok messzire. (külső kényszer, megy a vonatom/repülőm, menetrendhez kell igazodnom)
 • I must go home now, I must go to bed early becasue tomorrow I would like to work in the garden all day. – Haza kell mennem, fel kell kelnem korán, mert holnap egész nap a kertben akarok dolgozni. (belső késztetés, mert senki nem késztet rá, saját magam akarok dolgozni a kertben)

A HAVE TO KÉPZÉSE:

 

HAVE TO + IGE 1. ALAK

A „have to” abban különbözik a többi módbeli segédigétől, hogy ragozzuk Egyes szám/3-ik személyben és használunk vele segédigét (jelenben: do, does, don’t, doesn’t; múltban: did) kérdő és tagadó alakban. Ergo teljesen úgy működik, mint egy általános ige, pl: give, get, make.

Viszont abban hasonlít a többi módbeli segédigére, hogy utána az igét főnévi igeneves alakban, azaz az ige 1. alakját használjuk, tehát nem ragozzuk.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Kijelentő Tagadó Kérdő
E/1. I have to work. I don’t have to work. Do I have to work?
E/2. You have to work. You don’t have to work. Do you have to work?
E/3. He has to work. He doesn’t have to work. Does he have to work?
T/1. We have to work. We don’t have to work.  Do we have to work?
T/2. You have to work. You don’t have to work. Do you have to work?
T/3. They have to work. They don’t have to work.  Do they have to work?

 

 • I have to get up early tomorrow. – Holnap korán kell felkelnem.
 • She has to do the housework alone. There’s nobody to help her. – Egyedül kell megcsinálnia a házimunkát. Nincs senki, aki segítsen neki.
 • Tom doesn’t have to get up early tomorrow because he is not going to school.Tomnak nem kell holnap korán felkelnie, mert nem megy iskolába.

MUST + IGE 1. ALAK

A must-ot nem ragozzuk jelen időben, minden személy és számban ugyanaz az alakja, nem kap „s” ragot E/3-ban.

 • I must go home now. – Haza kell mennem.
 • She must go home now. – Haza kell mennie.

Fontos tudni, hogy csak kijelentő alakban, és jelen időben létezik. A többi esetben a „have to” megfelelő alakját veszi fel! (Lásd: fenti táblázat)

 

MÚLT IDEJŰ ALAK

Jegyezd meg! A must-ot csak kijelentő módban és jelen időben használjuk. Nincs múlt és jövő ideje, se tagadó, se kérdő alakja. Helyette a have to- t használjuk.

Kijelentő Tagadó Kérdő
I had to work. I didn’t have to work. Did I have to work?

                                   

 • I had to work a lot yesterday. – Sokat kellett dolgoznom tegnap.
 • I didn’t have to cook at the weekend because we ate in a restaurant.Nem kellett főznöm a hétvégén, mert étteremben ettünk.
 • Did you have to do the washing up last night? – El kellett mosogatnod tegnap este?

 

JÖVŐ IDEJŰ ALAK

Kijelentő Tagadó Kérdő
I will have to work. I won’t have to work. Will I have to work?

                                      

 • I will have to work at the weekend. – Hétvégén is dolgoznom kell.
 • I won’t have to work this weekend. – Nem kell dolgoznom ezen a hétvégén.

DE: más igeidőkben is használhatjuk:

 • Have you ever had to make a decision alone?Kellett valaha egyedül döntést hoznod?
 • Chris might have to go to hospital. He has been ill for 10 days and is very weak.- Chrisnek lehet, hogy kórházba kell 10 napja már beteg és nagyon gyenge.

Mindegy, hogy a have to-t múltban vagy jövőben használjuk, vagy akár segédigével, utána az igét akkor sem ragozzuk, ige 1.alakot használunk!

MUSTN’T 

ALAPJELENTÉSE: TILOS, NEM SZABAD

TILTÁS – nem szabad megcsinálni

MUSTN’T + IGE 1. ALAK

 • In an art gallery you mustn’t touch the paintings. – Művészeti galériában tilos hozzányúlni a festményekhez.
 • You mustn’t smoke here.Tilos a dohányzás itt.
 • She mustn’t feed the animals in the zoo.Nem szabad megetetnie az állatokat az állatkertben.

A mustn’t nem egyenlő a don’t have to – val, ugyanis jelentése erős tiltás. A don’t have to azt jelenti, hogy nem szükséges megcsinálni valamit, a mustn’t pedig, hogy nem szabad, tilos megcsinálni valamit.

Fontos tudni, hogy a mustn’t csak kijelentő alakban, és jelen időben létezik!

A mustn’t-ot nem ragozzuk jelen időben, minden személy és számban ugyanaz az alakja, nem kap „s” ragot E/3-ban.

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Jövő Idő

JÖVŐ IDŐ

A jövő időről a legtöbben azt gondolják, egyszerű, csak oda kell tenni a „will” segédigét és kész.

Ennél azért jóval összetettebb a probléma. Valójában használjuk a FOLYAMATOS JELENT fix leegyeztetett jövőbeli cselekvésekre, a BE GOING TO- szerkezetet tervezett jövő kifejezésére és a WILL-t spontán döntésekre.

1. A FOLYAMATOS JELEN, mint utalás a közeli jövőre (Diary future)

A folyamatos jelen (létige+főige+ing) nemcsak az éppen vagy átmenetileg zajló folyamatokra utal, hanem a közeli, biztosan bekövetkező jövő időre is. Előre leegyeztetett programokra, időpontokra használjuk. Azért kapta a „diary future” nevet, mert ezek a történések, cselekvések időpontszerűen le vannak egyeztetve, mint amikor ezeket beírjuk a határidőnaplónkba.

 • I’m playing tennis tonight. – Ma este teniszezni fogok.
 • What are you doing tonight? – Mit csinálsz ma este? (=Mit fogsz csinálni ma este?)
 • I’m seeing the doctor tomorrow. – Holnap találkozom az orvossal. (=Holnap fogok az orvoshoz menni.)

2. A TERVEZETT JÖVŐ IDŐ – (BE) GOING TO

Amikor nem egy hirtelen döntés alapján hajtunk MAJD végre valamit a jövőben, hanem van már valamiféle tervünk rá, akkor a létige + going to + főige szerkezetet használjuk:

 • We are going to travel to France this summer. – Idén nyáron Franciaországba fogunk utazni. (Elterveztük, szállodát nézegettünk már, lehetséges időpontokat stb.)
 • My husband is going to meet the prime minister. – A férjem találkozni fog a miniszterelnökkel. (Kapott meghívót, készül rá, stb.)

KÉRDŐ ALAK:

A létige kérdő formája – megfordul az alany-állítmány szórend:

 • Are you going to visit us when you are in Hungary? – Meglátogatsz majd minket, mikor Magyarországon leszel?

TAGADÓ ALAK:

A létigét kell tagadni:

 • They aren’t going to have any more children.Nem lesz több gyerekük. (Úgy tervezik, hogy nem lesz.)

*Megjegyzés: Fontos, a going to szerkezetet biztosnak tűnő, megalapozott jóslatokhoz is használjuk:

 • Don’t worry, it’s not going to rain tonight. – Ne aggódj, nem fog ma esni ma este. (Nincs felhő, és az Internet is azt írta, hogy nem.)
 • We are going to miss our flight. – Le fogjuk késni a járatot. (A dugó közepén csücsülünk, és a gép 20 perc múlva indul.)

3. Akkor mire használjuk a WILL-t? (On the spot decision = a helyszínen való döntés)

Semmiféle tervezés nem előzi meg, a helyszínen, a beszéd pillanatában hozzuk a döntéseket.

a) a spontán, hirtelen, a beszéd pillanatában született döntések kifejezésére:

 • I won’t go with you, I must finish this letter.Nem megyek veled, be kell fejeznem ezt a levelet. (most döntöttem el, hogy nem megyek)
 • No thanks, I won’t drink any wine, but I’ll have a beer. – Nem, köszönöm, nem fogok bort inni, de sört igen.
 • Wait a second, it’s too heavy for you, I will give you a hand. – Várj egy pillanatot, az túl nehéz neked, segítek.

b) ígéretek, remények (nem megalapozott) találgatások kifejezésére:

 • I will definitely get home by 9. – Biztosan hazaérek 9-re.
 • I hope that she will understand. – Remélem meg fogja érteni.
 • I think, it will be a tough game. – Azt hiszem, ez kemény játszma lesz.

c) A feltételes mondatok (1. típus) főmondatában:

 • If you come, you will have a great time. – Ha eljössz, nagyszerűen fogod magad érezni.
 • They will never win if they don’t find another coach. – Soha nem fognak győzni, ha nem találnak egy másik edzőt.

d) hajlandóság kifejezésére:

 • Will you change the lightbulb? – Megtennéd, hogy kicseréled a villanykörtét? (volnál szíves, megtennéd…)
 • I won’t talk to them.Nem fogok beszélni velük. (Nem vagyok hajlandó szóba állni velük)
 • If it’s embarrassing for you, I will talk to them. – Ha neked kínos, akkor majd én beszélek velük. (nem gond)

Megjegyzés: mindhárom esetben el lehet mondani, hogy fordításban sokszor nem tesszük oda a „fog” szócskát, de a mondat értelméből kiderül, hogy jövőre utal.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Present Simple: – timetables Present Continuous: – near future:
       – The train leaves at 10.30.        – I’m playing tennis on Friday.
       – The film starts at 8 o’clock.        – I’m visiting my parents at the weekend.
       – The concert finishes at 5.
Future Simple: – decided now, not sure Going to: – already arranged, sure, calendar:
       – OK, I’ll call back later.        – I’m going to visit my father next weekend.
       – Well, OK, let’s go to the cinema.        – Look at those black clouds. It’s going to rain.
       – I’ll be at home by ten, I think.        – I’m going to have a meeting at ten next Monday.

   Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Many, Much, A lot of, A few, A little

MANY, MUCH, A LOT OF, A FEW, A LITTLE

MANY, MUCH, A LOT OF:      SOK

HASZNÁLATUK:

A) MANY: megszámlálható, többes számú főnevekkel használjuk

 • I have many friends. – Sok barátom van.
 • There are many chairs in this room. – Sok szék van ebben a szobában.
 • Have you got many photos of your girlfriend? – Sok képed van a barátnődről?
 • We don’t know many people in this town. – Nem ismerünk sok embert ebben a városban.

Tehát: látjuk, hogy a „many” után mindig többes számban van a főnév, mert sokat mondunk belőle és használhatjuk kijelentő, kérdő és tagadó mondatban egyaránt.

 

B) MUCH: megszámlálhatatlan, egyes számú főnevekkel használjuk

 • I don’t have much money. – Nincs sok pénzem.
 • There isn’t much milk in the fridge. – Nincs sok tej a hűtőben.
 • Do you have much experience in the fashion business? – Sok tapasztalatod van a divat szakmában?

Tehát: látjuk, hogy a „much” után mindig egyes számban van a főnév, hiába mondunk belőle sokat, a főnév megszámlálhatatlan, tehát csak egyes számban létezik. A „much”-ot használhatjuk kérdő és tagadó mondatban, de kijelentő mondatban nem, helyette a „a lot of”- ot, mert utána rakhatunk megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevet is, valamint kijelentő, kérdő és tagadó mondatban is.

C) A LOT OF: megszámlálható, többes számú és megszámlálhatatlan, egyes számú főnevekkel is használjuk

 • We have a lot of money. – Sok pénzünk van.
 • Jim has a lot of friends.Jim-nek sok barátja van.
 • Did you get a lot of presents on your birthday? – Sok ajándékot kaptál szülinapodon?
 • Sarah is disappointed because she didn’t get many presents. – Sarah csalódott, mert nem kapott sok ajándékot.

 Tehát: látjuk, hogy az „a lot of”- ot használhatjuk megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevekkel, kijelentő, kérdő és tagadó mondatban.

Megjegyzés I.: arra kell figyelni, hogy ha a „a lot of”- al megszámlálhatatlan főnevet használunk, akkor az ige is egyes számban van:  

 • There is a lot of milk in the fridge. – Sok tej van a hűtőben.

Ha a „a lot of”- fal megszámlálható többes számú főnevet használunk, akkor az ige is többes számban van:  

 • There are a lot of chairs in the room. – Sok szék van a teremben.

Megjegyzés II.: a lot of = lots of. Mindegy, hogy melyik formáját használjuk a szabály ugyanaz mind a kettővel.

 • We have a lot of friends. = We have lots of friends.

A FEW, A LITTLE:    KEVÉS, NÉHÁNY

 

HASZNÁLATUK:

D) (A) FEW: megszámlálható, többes számú főnevekkel használjuk

 • I have a few friends. – Van néhány barátom.
 • There are a few chairs in this room. – Van egy pár szék ebben a szobában.
 • Have you got a few photos of your girlfriend on your wall? – Van néhány képed a barátnődről a falodon?.

Tehát: látjuk, hogy az „a few” után mindig többes számban van a főnév, mert sokat mondunk belőle és használhatjuk kijelentő, kérdő mondatban, de tagadó mondatban nem.

 DE: few „a” nélkül jelentése ALIG VALAMENNYI

pl: I have few friends. – Alig van barátom.

 

E) (A) LITTLE: megszámlálhatatlan, egyes számú főnevekkel használjuk

 • I have a little money. – Van egy kis pénzem.
 • There is a little milk in the fridge. – Van egy kis tej a hűtőben.
 • Do you have a little experience in the fashion business? – Van egy kis tapasztalatod a divat szakmában?

Tehát: látjuk, hogy a „a little” után mindig egyes számban van a főnév, hiába mondunk belőle néhányat, a főnév megszámlálhatatlan, tehát csak egyes számban létezik. Használhatjuk kijelentő, kérdő mondatban, de tagadó mondatban nem.

→ DE: little „a” nélkül jelentése ALIG VALAMENNYI

pl: I have very little time. – Alig van időm.

 Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

May - Might módbeli segédige

MAY/MIGHT módbeli segédige:

1. ALAPJELENTÉSE: LEHET, LEHETSÉGES

A kettő jelentése kvázi ugyanaz, DE:
   a) a might kevésbé valószínű, mint a MAY (a might kb. = akár még az is lehet)

   b) míg a may csak jelen időre utal, a MIGHT utalhat múltra és jövőre is

LEHETŐSÉG kifejezése

Akkor használjuk, ha arról beszélünk, hogy valami lehetséges, hogy meg fog történni, be fog következni, nagyfokú feltételezés van benne:

 • He may be in her office.Lehet, hogy az irodájában van.
 • You may/might be using my computer. Lehet, hogy éppen a számítógépemet használja. /lehetőség/
 • She may/might be very intelligent. – Nagyon intelligens lehet. (elképzelhető)
 • It might rain later, so take an umbrella with you. – Lehet, hogy később esni fog, vigyél magaddal esernyőt.
 • My parents would like to visit us. They may/might come on Sunday but they don’t know yet. – A szüleim meg akarnak látogatni minket. Lehet, hogy vasárnap jönnek, de még nem tudják. (lehet, hogy vasárnap, lehet, hogy nem)

KÉPZÉSE:

MAY/MIGHT + IGE 1. ALAK

A példamondatokból jól látható, hogy a „may/might”-ot nem ragozzuk, minden személy minden számban marad az alakja, ráadásul utána az igét sem ragozzuk, főnévi igeneves alakját használjuk, azaz szótári alakban van.

 

Tagadás: MAY/MIGHT NOT (mightn’t)                        

 • He may/might not be able to help you because he is not very googd at Maths.Lehet, hogy nem tud segíteni neked, mert nem jó matekból.

2 . UDVARIAS KÉRÉS

 • A MAY segédigét nagyon gyakran használjuk udvarias kérésre, ilyenkor az alapjelentése eltűnik, kérést fejezünk ki vele. Akkor használjuk, ha nagyon udvariasan (magázódva) engedélyt szeretnél kérni:

May I … ?                            

 • May I use your phone? – Használhatom a telefonját?
 • May I come in? – Bejöhetek?  

MÚLT IDEJŰ ALAK

 • múltbeli lehetőség – lehet, hogy… + múlt idő (esélyek latolgatása, bizonyosság nélkül)

A MAY/MIGHT, mint a legtöbb módbeli segédige ilyenkor, a következő szerkezettel kapja a múlt időt:

MAY/MIGHT + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

 • I can’t find my mobile. I may/might have left it in the nursery school. – Nem találom a mobilom. Lehet, hogy az oviban hagytam. (talán ott hagytam, de lehet, hogy máshol, nem emlékszek)
 • He may/might have stolen that book. – Lehet, hogy ő lopta el a könyvet. (nincs kizárva, akár ő is lehetett)
 • He may/might have driven that car! – Lehet, hogy ő vezette azt az autót. (volt rá alkalma, van jogosítványa, meg szokták engedni neki)

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Must/Can’t

MUST/CAN’T módbeli segédige

MUST

ALAPJELENTÉSE: BIZONYÁRA, BIZTOSAN

Akkor használjuk, ha biztosak vagyunk valamiben, egyfajta erős feltételezés van benne:

 

 • She has been working all day in the garden. She must be tired. – Egész nap a kertben dolgozik. Biztos fáradt.
 • You must follow the latest fashion trends because you always wear beautiful designer clothes. – Biztos követed a legújabb divat trendet, mert mindig gyönyörű tervezői ruhákba jársz.
 • He must be playing computer games in his room now because he can’t hear us talking to him. Biztos a számítógépen játszik a szobájában, mert nem hallja, hogy beszélünk hozzá. (ebben az időben mindig számítógépen játszik, nagy valószínűséggel most is)
 • Somebody is knocking on the door. – Valaki kopog az ajtón.
 • It must be Jim. He promised me to come over at 3 this afternoon. – Ez biztos Megígérte, hogy átjön ma délután 3-kor. (3 óra van, tehát nagy valószínűséggel bizonyosak lehetünk benne, hogy Jim az.)

 

CAN’T

ALAPJELENTÉSE: BIZTOSAN NEM/ NEM LEHET, HOGY…

Akkor használjuk, ha biztosak vagyunk valamiben, hogy nem lehetséges: ebben az esetben a „must” tagadásaként használjuk:

 

 • She has been sitting in her armchair all day. She can’t be tired. – Egész nap a foteljában ül. Biztos, hogy nem fáradt. /Nem lehet fáradt.
 • Jane is just sitting bored in the corner in the middle of the party. She can’t be having a great time. – Jane a parti közepén csak unottan ül a sarokban. Biztos, hogy nem érzi jól magát. (biztos, nem tetszik neki a parti, nem élvezi a partit)

 

KÉPZÉSE:    

A must-ot és a can’t-t használhatjuk egyszerű jelen időben és folyamatos jelen időben is.           

I/you/he/she/it

we/you/they

must

can’t

be tired/sleepy.
be doing the housework.
earn a lot of money.

MÚLT IDEJŰ ALAK

A MUST és a CAN’T – mint a legtöbb módbeli segédige ilyenkor – a következő szerkezettel kapja a múlt időt:

MUST + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

CAN’T + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

 

 • He must have gone out. – Biztos elmentek itthonról. (csöngetek, de hiába, senki nem nyit ajtót)
 • Susan must have driven that car! – Biztos, hogy Susan vezette azt az autót. (tudom, hogy mindenki más ivott, ő egyedül nem)
 • He can’t have stolen that book.Ő biztos nem lopta el a könyvet. / Ő nem lophatta el a könyvet. (nem lophatta el, mert nem volt ott, valahol éppen máshol volt)
 • He can’t have driven that car.Biztos nem ő vezette azt az autót. / Nem vezethette az autót. (ivott és tudom, hogy ő sose vezet, ha iszik)

 Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Need Módbeli Segédige

NEED módbeli segédige

ALAPJELENTÉSE: SZÜKSÉGES

SZÜKSÉGESSÉG kifejezése – szükséges valamit megcsinálni = meg kell csinálni

Akkor használjuk, ha valamit szükséges megcsinálni. Hasonló a jelentése a „have to” segédigéhez.  

 • We need to get up early.Szükséges korán felkelnünk. = Fel kell kelnünk korán.
 • I need to go home now. – Szükséges = Haza kell mennem.

A NEED TO KÉPZÉSE:

 

NEED TO + IGE 1. ALAK

A „need to” abban különbözik a többi módbeli segédigétől, hogy ragozzuk Egyes szám/3-ik személyben és használunk vele segédigét (jelenben: do, does, don’t, doesn’t; múltban: did) kérdő és tagadó alakban. Ergo teljesen úgy működik, mint egy általános ige, pl: give, get, make.

Viszont abban hasonlít a többi módbeli segédigére, hogy utána az igét főnévi igeneves alakban, azaz az ige 1. alakját használjuk, tehát nem ragozzuk.

Kijelentő Tagadó Kérdő
I need to work. I don’t need to work. Do I need to work?
You need to work. You don’t need to work. Do you need to work?
He needs to work. He doesn’t need to work. Does he need to work?
We need to work. We don’t need to work. Do we need to work?
You need to work. You don’t need to work. Do you need to work?
They need to work. They don’t need to work. Do they need to work?

 

 • I need to get up early tomorrow. – Holnap korán kell felkelnem.
 • She needs to do the housework alone. There’s nobody to help her. – Egyedül kell megcsinálnia a házimunkát. Nincs senki, aki segítsen neki.
 • Tom doesn’t need to get up early tomorrow because he is not going to school.Tomnak nem kell holnap korán felkelnie, mert nem megy iskolába.

 

TAGADÁS:

NEEDN’T = DON’T/DOESN’T NEED TO

 • We needn’t hurry.= We don’t need to hurry.Nem szükséges sietnünk.

Megjegyzés: a „needn’t” és a „don’t need to” jelentése hasonló a „don’t have to” – hoz:

 • We have a lot of time. We don’t have to hurry.Sok időnk van. Nem kell sietnünk. (= nem szükséges)

 

MÚLT IDEJŰ ALAK

DIDN’T NEED TO = NEEDN’T HAVE + IGE 3. ALAK

Jelentése: nem kellett volna megcsinálni, nem lett volna szükséges megcsinálni

Jegyezd meg! A NEED segédigének kétfajta alakja létezik múlt időben. Mindkettő használatban van az angol nyelvben, ezért teljesen mindegy melyiket használjuk.

Kijelentő Tagadó Kérdő
I needed to work. I didn’t need to work. Did you need to work?

                             

 • I needed to work a lot yesterday. – Sokat kellett dolgoznom tegnap.
 • I didn’t need to cook at the weekend because we ate in a restaurant.Nem kellett főznöm a hétvégén, mert étteremben ettünk.
 • I needn’t have cooked at the weekend because we ate in a restaurant.Nem kellett főznöm a hétvégén, mert étteremben ettünk.
 • Did you need to do the washing up last night? – El kellett mosogatnod tegnap este?

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Phrasal Verbs

Phrasal verbs

 

be off megromlik
break down lerobban
bring up felnevel
call back visszahív
call for sy szólít valakit
call off visszamond, lemond
calm down lenyugszik
carry on/go on with folytat valamit
clear up összetakarít
come back visszajön
come up with an idea előhoz egy ötletet, kitalál valamit
crash/drive into nekimegy/nekivezet valaminek
cut down on something csökkent valamit
eat out étteremben eszik
end up végződik, kilyukad valahol
fall down elesik
fall off leesik valahonnan
fall out with összeveszik valakivel
fill in a form kitölt egy űrlapot
find out megtud vlamit
fit in with beilleszkedik, alkalmazkodik
get by boldogul
get into/out of beszáll az autóba/kiszáll az autóból
get on/off felszáll a buszra, vonatra/leszáll a buszról/vonatról
get on with somebody kijön valakivel, valahogyan
get rid of sg/sy megszabadul valamitől/valakitől
give away elajándékoz
give up felad, abbahagy (végleg)
go on/carry on folytat
go out kimegy (elmegy otthonról), szórakozni megy
go out with sy jár valakivel
go wrong/break down elromlik, leáll
grow up fel
keep away from something távol marad valamitől
keep on folytat
look after gondoskodik valamiről, vigyáz valamire
look back on sg visszatekint valamire
look down on sy lenéz valakit
look for keres valamit
look forward to alig várja, hogy…
look out Vigyázz!
make it up to sy kárpótol valakit
make up kitalál történetet
make up sy’s mind elhatározza magát
pay back visszafizet
pick up felszed, érte megy és elhoz, megtanul/elsajátít
pop around átugrik valakihez
pop in bekukkant
put away eltesz, félretesz
put on  felvesz (ruhát)
put off elhalaszt
put out elolt (tüzet)
put sy up elszállásol valakit
put up with elvisel valamit
run out of something kifogy valamiből
run sy over/knock sy down elgázol, elüt
see somebody off/out valakit elkísér valahova
set off elindul
show off fitogtat, kérkedik, hivalkodik
sit down leül
slow down lelassít
sort out elrendez, megold
stand up feláll, kiáll
take after hasonlít valakire
take control of/take over átveszi a hatalmat
take off felszáll a repülőgép, levesz egy ruhadarabot
take up sg elkezd valami újat, belekezd valamibe
take up (time) felemészt időt
throw away eldob/kidob
try on felpróbál
turn on/off bekikapcsol
turn around megfordul, körbe fordít
turn up/down fel/leteker (pl. hangerőt)
turn up feltűnik
work sg out rájön, megfejt
write back visszaír

 

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Should Módbeli Segédige

SHOULD  módbeli segédige

ALAPJELENTÉSE: KELLENE/ KÉNE

JAVASLAT, TANÁCS kifejezése

Akkor használjuk, ha arról beszélünk, hogy valakinek meg kellene csinálnia valamit, egyfajta tanácsot adunk, véleményünket fejezzük ki. Vonatkoztathatjuk magunkra is, magunknak is adhatunk tanácsot, elmondhatjuk, hogy szerintünk mit lenne jó csinálnunk.

 • I should eat more fruit. – Több gyümölcsöt kellene ennem.
 • You should see your dentist.– El kellene menned fogorvoshoz.
 • You should be learning now because tomorrow you are writing a test.Most tanulnod kellene, mert holnap tesztet írsz.

  

ELVI LEHETŐSÉG kifejezése

Akkor is használjuk a should módbeli segédigét, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamire számítunk, hogy nagy valószínűséggel be fog következni, meg fog történni.

 • The plane should be here very soon. – A repülőnek hamarosan itt kellene lennie.(elvileg)
 • Jane is studying hard for the language exam, so she should pass.Jane keményen tanul a nyelvvizsgájára, át kellene mennie.

KÉPZÉSE:

SHOULD + IGE 1. ALAK

A példamondatokból jól látható, hogy a „should”-ot nem ragozzuk, minden személy minden számban marad az alakja, ráadásul utána az igét sem ragozzuk, főnévi igeneves alakját használjuk, azaz szótári alakban van.

 

Tagadás: SHOULDN’T

 • You shouldn’t listen to music so loudly, Tim is learning in the other room. – Nem kellene ilyen hangosan zenét hallgatnod, Tim a másik szobában tanul.

Ha szeretnél tanácsot adni valakinek, akkor a következő kifejezéseket használd:

I think … should …
I don’t think … should …   

 • I think you should tell him the truth. – Azt hiszem, el kellene neki mondanod az igazat.
 • I don’t think you should tell him the truth. – Szerintem nem kellene neki elmondanod az igazat.

Ilyenkor a should-ot a „think” igével használjuk. Amire vigyázzunk, hogy ha ilyenkor tagadjuk, akkor nem a should-ot tagadjuk, hanem a „think” igét!

Ha meg szeretnéd kérdezni valakinek a véleményét valamiről, akkor a következő kifejezést használd:

Do you think … should? 

 • Do you think I should tell him the truth? Gondolod, hogy el kellene mondanom neki az igazat?

MÚLT IDEJŰ ALAKOK (VOLNA)

A SHOULD , mint a legtöbb módbeli segédige, a következő szerkezettel nyeri el a múlt időt:

SHOULD + HAVE + FŐIGE 3. ALAKJA

 • You should have come earlier! – Korábban kellett volna jönnöd.
 • You shouldn’t have eaten that! Nem kellett volna megenned azt.

 

Ought to = should

A should helyett használhatjuk az „ought to”-t is. Jelentése ugyanaz, bár manapság már nem annyira gyakori a használata.

 • You ought to apply for that job. – Meg kellene pályáznod azt az állást.
 • You ought not to apply for that job. – Nem kellene megpályáznod azt az állást.
 • You ought to have come to the party, it was cool. – El kellett volna jönnöd a partira, nagyon szuper volt.

 

Should = must?

Fontos megjegyezni, hogy a should nem egyenlő a must segédigével. A következő példa jól érzékelteti.

 • You should apologise.Elnézést kellene kérned. (erős tanácsadás, jó lenne, ha megtennéd)
 • You must apologise. – Elnézést kell kérned. (meg kell tenned, nincs más választási lehetőséged)

If … should … = Ha esetleg …

Az if- fel is használjuk a should-ot akkor, ha úgy érezzük valaminek kevés az esélye, hogy meg fog történni:

 • If Tim should come over while I’m out, tell him to come back at 6 tomorrow. – Ha Tim esetleg átjönne, mondd meg neki, hogy jöjjön vissza holnap 6-kor. (nem valószínű, hogy átjön, de ha mégis netalántán…)

Should-dal is kezdhetjük a mondatot, ilyenkor az if eltűnik, jelentése nem változik:

 • Should Tim come over while I’m out, tell him to come back at 6 tomorrow. – Ha Tim esetleg átjönne, mondd meg neki, hogy jöjjön vissza holnap 6-kor.

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Szenvedő szerkezet (Passive, Passive Voice)

SZENVEDŐ SZERKEZET

(PASSIVE, PASSIVE VOICE)

BE + IGE 3. ALAK

Mi a szenvedő szerkezet?

Amikor azt fejezi ki a mondat, hogy valakivel történik/történt valami, de nem ő volt az aktív cselekvő fél, csak”elszenvedte” a cselekvést (még ha az nem is járt feltétlenül szenvedéssel) Pl:

 • My cat was operated yesterday. – Tegnap megműtötték a macskámat.(a macska meg lett műtve)
 • The neighbour’s car has been stolen. – Ellopták a szomszéd kocsiját. (a kocsi el lett lopva)
 • Jack has been watching for years. – Jacket évek óta figyelik. (Jack figyelve van)

Ezeket a mondatokat mi másképp fordítjuk a magyar nyelvben, mert ha szó szerint fordítjuk, az nem magyaros. Helyette a T/3. személyt használjuk: megműtötték, ellopták, figyelik)

Miért van rá szükség?

Hiszen a magyarban a fenti mondatok nem látszanak szenvedőnek.

Mert az angol nyelvben nem tudjuk egy „t” tárgyraggal jelezni, hogy a mondat első szava nem alany, hanem tárgy (nem ragozó nyelv).

Mert az angol mondatokba kell alany (ha megnézzük a fenti három mondatot, egyikben sem tudjuk, ki a cselekvő) és a szenvedő szerkezettel a tárgy alannyá alakítható. Az angol nem szereti az olyan alanyokat, hogy „valaki” vagy „valami”. Tehát: az aktív mondat tárgyából lesz a passzív mondat alanya.

 • A macskám meg lett műtve. Mit állítunk? meg lett műtve (állítmány) Ki? A macskám (alany)

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY RENDESEN LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Somebody operated my cat.        Aktív mondat
Alany Állítmány Tárgy
My cat was operated yesterday. Passzív mondat (szenvedő)
Alany Állítmány

                                                

Mennyire gyakori az angolban a szenvedő szerkezet?

Meglehetősen. Hiszen sokszor nem tudjuk, vagy nem érdekes, hogy ki az elkövető, a cselekvésen/ történésen van a hangsúly.  Ha mégis tudjuk ki az elkövető, a mondat végén jelezhetjük „by” elöljárót követően:

 • Indiana Jones was directed by Spielberg. – Indiana Jones-t Spielberg rendezte.

Hogyan kell képezni?

KIJELENTŐ

létige (be) + az ige 3-ik alakja (past participle):

 • This T-shirt is made in China. – Ezt a pólót Kínában gyártják.

KÉRDŐ ALAK

(kérdőszó) létige (be) + tárgy + ige 3-ik alakja: 

 • Where is it made? – Hol gyártják?
 • Is it made in China? – Kínában gyártják?

TAGADÁS

 • This painting hasn’t been finished. – Ezt a festményt nem fejezték be.

Milyen igeidőben szerepel jellemzően a szenvedő szerkezet?

Elvileg mindenben, de leggyakrabban a következőkben:

a) past simplewas/were + ige 3-ik alakja:

 • When was it built? – Mikor épült?
 • Who was it designed by? – Ki tervezte?
 • The house was built in 1962. – Ez a ház 1962-ben épült.
 • It was designed by Imre Steidl. – Steidl Imre tervezte.
 • The trees were chopped down around it. – A fákat kivágták körülötte.

b) present perfecthave/has + been + ige 3-ik alakja:

 • It has been cancelled. – Törölték.
 • It hasn’t been finished yet. – Nem fejezték még be.
 • Has your hair been cut? – Levágták a hajad?
 • We have been defeated by one goal.- Egy góllal győztek le minket.

c) present simpleam/is/are + ige 3-ik alakja:

 • It is made in Budapest. – Budapesten gyártják.
 • The house is surrounded by a high fence. – Ezt a házat magas kerítés veszi körül.
 • Rolls Royce cars aren’t really sold in Hungary. – Nem árulnak Rolls Royce kocsikat Magyarországon.

d) future simplewill + be + ige 3-ik alakja:

 • Don’t worry, my room will be cleaned. – Ne aggódj, a szobámat kitakarítják.
 • When will it be done? – Mikor lesz megcsinálva?
 • It won’t be finished before 2 pm. – 2 előtt nem lesz befejezve.

e) present continuousam/is/are + being + ige 3-ik alakja:

 • I am being followed. – Követnek.
 • My car is being repaired at the moment. – Most szerelik a kocsim.

f) past continuouswas/were + being + ige 3-ik alakja:

 • The car was being followed by a biker when the police arrived. – A kocsit egy biciklis követte, mikor a rendőrség megérkezett.
 • The video was being filmed all night. – Egész éjjel forgatták a video klipet.

Milyen segédigékkel szerepel jellemzően a szenvedő szerkezet?

Elvileg mindegyikkel, a „be+ ige 3. alak” ragozatlan marad, a segédigéket ragozzuk igeidőnek megfelelően:

must, have to, can, could, may/might, should, need to + (be) + ige 3-ik alakja:

 • This Maths exercise is too diffcult. It can’t be done. – Ez a matek feladat túl nehéz, nem lehet megcsinálni.
 • The grass needs to be cut. – Le kell nyírni a füvet.
 • Less money should be spent. – Kevesebb pénzt kellene költeni.
 • This problem has to be solved soon. – Ezt a problémát hamarosan meg kell oldani.

  Szerző: Lélekné Ivony Zsófia

Verb or Adjective or Noun + Preposition

Verb or adjective or noun + preposition    

_

A) Adjective + preposition

_

 • Adjective + about

excited about: izgatott vmi miatt

worried about: aggódik vmi, vki miatt

upset about: feldúlt vmi miatt

nervous about: ideges vmi miatt

furious about: dühös vmi miatt

happy about: boldog vmi miatt

Example1: Are you excited about going on holiday next weekend?

Example2: Carol is worried about his son.

_

 • Adjective + at /by /with

disappointed with sg: csalódott vmitől

Example1: Are you disappointed with your exam results?

annoyed with sb (for doing sg): bosszús vkire vmi miatt

impressed by/with: le van nyűgözve/ meghatott vmitől

satisfied with sg: elégedett vmitől

surprised at/by something: meglepett vmitől

Example2: Everybody was surprised at / by the news.

astonished at/by: megdöbbent vmitől

shocked at/by: sokkolt vmitől

amazed at/by: elképedt vmitől

fed up with: elege van vmiből

bored with something:

Example3: I don’t enjoy my job. I’m fed up with it. I’m bored with it.

crowded with: tömött, zsúfolt vmivel

_

 • Adjective + of

fond of: kedvel vmit, vkit

critical of: kritikus, bíráló vmivel szemben

afraid of: fél vmitől, vkitől

Example1: Are you afraid of dogs?

capable of: képes vmire

tired of: fáradt vmitől

frightened /terrified of : retteg vmitől

scared of: rémült, ijedt vmitől

suspicious of: gyanakvó vkire

proud of: büszke vmire

jealous of: féltékeny vmire

Example2: Why are you so jealous of other people?

envious of: irigy vmire, vkire…:

aware of: tudatában van vminek

Example3: ‘Did you know he was married?’    ‘No, I wasn’t aware of that.’

full of: tele van

Example4: My letter was full of mistakes.

short of: híján van vminek

ashamed of: szégyenkezik vmi miatt

tolerant of: toleráns vkivel szemben

typical of: tipikus vkitől

Example5: He is late again. It’s typical of him to keep everybody waiting.

independent of: független vmitől

tired of…:

sure of/ about:

Example6: I think she is arriving this evening but I’m not sure of / about that.

angry about: ideges vmi miatt

_

 • Adjective + at / to / from/ in / on/ for

good/ bad  at …:jó/rossz vmiben

Example1: I am not good at Mathematics.

dependent on: függ vmitől, vkitől

on strike – szrtájkol

married to: házas vkivel

 similar to …:hasonló vmihez

Example2: Linda is married to an American.

Example3: Your writing is similar to mine.

different from…:

Example4: She is different from her brother.

interested in…: érdeklődik vmi iránt

Example5: She is interested in politics.

keen on…:lelkesedik v miért

Example6: We stayed at home because Jane wasn’t keen on going out.

famous for: hires vmiről

responsible for:  felelős vmiért

Example7: Florence is famous for its art treasures.

Example8: I am responsible for the noise last night.

sorry for: sajnál vkit

_

 B) Verbs + preposition

_

 • Verb + at

laugh / smile AT …:nevet/mosolyog vkin

Example1: Don’t laugh at me.

shoot at: rálő vmire

shout at: kiabál vkivel (idegből)

aim/point at: céloz/rámutat vmire

throw at: hozzávág vkihez

stare at: bámul vmit

glance at: rápillant vmire, vkire

_

 • Verbs + for

apply (to sy) for sg: megpályáz vmit vkinél

Example1: I would like to apply for this job.

wait FOR…: várni valamire/valakire

Example2: Don’t wait for me. I’ll join you later.

pay FOR…: fizetni valamiért

Example3: I didn’t have enough money to pay for the meal.

thank sy for sg: megköszön vkinek vmit

Example4: Thank you for your kind help.

forgive somebody FOR …:megbocsát vkinek vmiért

apologize (to sy) for sg…: bocsánatot kér vkitől vmiért

Example5: I apologized for my mistakes.

care for: gondoskodik vmiről, vkiről

leave for: elmegy vhova

blame sy for sg: hibáztat vkit vmiért

pay sy for sg: fizet vkinek vmiért

be late for: késik vhonnan

sell sg for sg: elad vmit vmennyiért

ask sb for sg: kér vkitől vmit

wait for: vár vmire/vkire

sorry for doing sg: sajnál vmit, hogy tett

_

 • Verbs + on

depend on: függ vmitől, vkitől

rely ON…: számít vkire

Example1: You can rely on Jill. She always keeps the secrets.

congratulate ON…:gratulál

Example2: I congratulated her on her success in the exam.

spend ON …: (el)költ

Example3: How much money do you spend on food?

insist on: ragaszkodik vmihez

live on: él vmiből

spend on: költ vmire

congratulate sy on: gratulál vkinek vmiért

concentrate on: koncentrál vmire

_

 • Verbs + of:

approve of: helyesel vmit

hear of: hall/ tud vmiről (hogy létezik)

dream of: álmodozik vmiről (ébren)

die of: meghal vmiben

remind sy of sg: emlékeztet vmire a múltból

suspect sy of: gyanúsít vkit vmivel

consist of: áll vmiből

accuse sy of: vádol vkit vmivel

_

 • Verbs + to:

talk / speak TO sy about sg: beszélget vkivel vmiről

Example1:  Don’t disturb me. I am talking to Jane now.  

listen TO…: hallgat (zenét)

Example2: I like listening to music.

write (a letter) TO …: levelet ír valakinek

Example3: Sarah is writing a letter to her mum.

invite (somebody) TO ( a party, a wedding…) : meghív valakit az esküvőre, partira

Example4: They invited a lot of people to the party.

happen TO …: történik vkivel vmi

Example5: What happened to your new watch?

explain sg to sy: elmagyaráz vmit vkinek

throw to: odadob vkinek

pay attention to: figyel vmire

describe sg to sy: leír vmit vkinek

belong to: tartozik vhova/vkihez

invite sy to: meghív vkit vhova

_

 • Verbs + with:

get in touch with sy: kapsolatba lép vkivel

collide with: összeütközik vmivel

argue with sy about sg: vitázik vkivel vmin

fill sg with sg: megtölt vmit vmivel

supply sywith sg: ellát/felszerel vkit vmivel

compare with/to: összehasonlít vmivel

agree with sy on sg: egyetért vkivel vmiről

deal with: foglalkozik vmivel

provide sy with: ellát vkit vmivel

_

 • Verbs + about:

care about: törődik vkivel/vmivel

complain to sy about sg: panaszkodik vkinek vmire

remind sy about sg: emlékeztet vkit vmire (hogy ne felejtsd el)

sorry about sg: sajnál vmit

think about: gondolkodik vmin

dream about: álmodik vmit

forget about: elfelejt vmit

warn sy about sg: figyelmeztet vkit vmire

have a discussion about: vitázik vmin

_

 • Verbs + from:

suffer from: szenved vmitől

hear from: hall vkiről

protect sy from: megvéd vkit vmitől

_

 • Verbs + in:

succeed in: sikeres vmiben

specialize in: szakosodik vmire

_

 • Verbs + into:

run/bump into: beleszalad/beleütközik vmibe

break into: betör vhova

look into: kivizsgál/utánajár

translate sg from … into…: lefordít egyik nyelvről a másikra

cut/split sg into: felvág/széthasít vmit

divide sg into: elválaszt/feloszt

Szerző: Lélekné Ivony Zsófia